ONLINE REZERVACIJA

Ključni pokazatelji

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA GRUPE      
HRK tisuće 01.01. - 31.12.2014. 01.01. - 31.12.2015. 01.01. - 31.12.2016.
Ukupno poslovni prihodi 279.522 308.640 336.154
EBITDA (Dobit prije kamata, poreza i amortizacije) 69.642 81.549 97.134
Dobit / gubitak nakon oporezivanja 12.459 25.735 36.673
       
PREGLED KLJUČNIH POKAZATELJA      
Ukupno imovina 1.400.209 1.388.402 1.429.726
Kapital i rezerve 781.975 798.369 849.406
       
EBITDA 69.642 81.549 97.134
EBITDA marža 25% 26% 29%
Prilagođena EBITDA (1) 69.642 81.549 101.089
EBITDA marža (prilagođena) 25% 26% 30%
       
Koeficijent vlastitoga financiranja (2) 0,56 0,58 0,59
Omjer duga i glavnice (3) 0,79 0,74 0,68
Neto dug (4) 416.728 393.421 400.659
Neto dug / EBITDA omjer 5,98 4,82 4,12
Neto dug / prilagođena EBITDA omjer 5,98 4,82 3,96
Izvor: Revidirani konsolidirani financijski izvještaji Sunce koncern d.d. za godine 2014., 2015. i 2016.

Napominjemo da gore navedeni podaci od (1) do (4) nisu izvučeni iz konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe.
Izvor ovih podataka je Izdavatelj, a izračunati su temeljem podataka iz konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe za promatrana razdoblja.

(1) Prilagođena EBITDA je uvećana za jednokratne stavke otpisa imovine i potraživanja iz ranijih godina.
Otpis imovine i potraživanja ničime neće utjecati na generiranje prihoda i rezultata u budućim razdobljima.
(2) Omjer ukupnoga kapitala Grupe i ukupnih izvora financiranja (zbroj kapitala i obveza).
(3) Omjer ukupnih obveza i ukupnoga kapitala Grupe.
(4) Neto dug izračunat je na način da se od iznosa ukupnih kreditnih obveza odbije stanje novca na izvještajni datum.