A Sunce Hoteli d.d. (a továbbiakban: Bluesun Hotels & Resorts) tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és vállalja, személyes adatai védelmét. Az adatokat az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseivel összhangban gyűjtjük és tároljuk.

Ki vezeti a személyes adatfeldolgozást?

A Bluesun Hotels & Resorts (Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, Horvátország) az Ön személyes adatai feldolgozásának vezetője a törvények és a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint. A Sunce Hoteli d.d. mint a személyes adatok feldolgozásának vezetője meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit, és felelős a személyes adatok papíron vagy elektronikus formában való tárolásáért és felhasználásáért.


Személyes adatvédelmi megbízott
A Bluesun Hotels & Resorts a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kinevezett egy személyi adatvédelmi biztost, akivel felveheti a kapcsolatot az Ön személyes adatainak feldolgozásával, illetve a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait gyakorló kérdésekkel kapcsolatban. Kapcsolat: [email protected]

Az adatok amelyeket gyűjtjük
Csak azokat az adatokat gyűjtjük össze, amelyek feltétlenül szükségesek a begyűjtés céljának eléréséhez.

Öntől a következő adatokat kérjük:
• családi és utónév
• születési idő
• lakcím
• e-mail
• telefon és/vagy fax
• minden más adatot, amelyeket előttünk feltárt, és amelyeket titokban kíván tartani

Az adatgyűjtés célja
A begyűjtött adatok kizárólag a következő célra használhatók:

• hogy az Ön kérdéseire minél hatékonyabb választ adjunk
• általunk szervezett szerencsejátékban való részvétel
• szolgáltatásaink promóciója (newsletter)
• a mi belső statisztikai adatfeldolgozásunk
• kiadványok, brosúrák és egyéb promóciós anyagok küldésének lehetősége
• leiratkozhat a levelezőlistáról bármikor kifejezett nyilatkozattal, miután a Bluesun Hotels & Resorts nem fogja az Ön adatait promóciós célokra felhasználni.

Sunce Hoteli d.d. garantálja, hogy a Bluesun Hotels & Resorts mindegyike (WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o., Salve Regina - Marija Bistrica d.o.o.) csak a fent említett célokra használja a begyűjtött adatokat.

Az adatvédelmi irányelvek időtartalma
Abban a pillanatban, amikor személyes adatait feldolgozásra megküldi, vállalja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot és a levelezőlistánk részét képezi. Az Ön hozzájárulása állandó, és bármikor kérheti a levelezési listájából történő kilépését, ami azt jelenti, hogy a Bluesun Hotels & Resorts az Ön adatait nem használja további belső célokra, például információ vagy statisztikai feldolgozás céljából.


Az adatvédelmi irányelvek tartalma

Nem adjuk el, nem adjuk bérbe az Ön e-mail címét vagy egyéb adatait harmadik félnek vagy jogi személynek az Ön beleegyezése nélkül, mivel ez ellentétes lenne az adatvédelmi irányelvekkel. Bluesun Hotels & Resorts szigorúan betartja a "no spam" irányelveket. Csakis azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket önkéntesen adtak át számunkra. Nem követeljük az adatok megküldését azért, hogy weboldalainkhoz hozzáférést biztosítsunk az Ön számára és nem kérjük Öntől, hogy bocsásson rendelkezésre több információt, mint ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy részt vehessen a weboldalunk bármely tevékenységében. Bluesun Hotels & Resorts nem vállal felelősséget véletlenszerű hibáért vagy vis maior vagy egyéb objektív körülmények miatt bekövetkező kárért, amelyek az adatok garantált védelmének véletlen megsértését okozzák, de garantálja, hogy a hibát lehetőség szerint a lehető legrövidebb időn belül elhárítja.

E-mail üzenet
Amikor e-mail-t küld nekünk, amely személyes adatokat tartalmaz és amely alapján Önt azonosítani lehet, akár e-mail útján kérdéssel vagy kommentárral, vagy kérdőívvel, amelyet elektronikus úton küld meg részünkre, mi ezeket az adatokat az Ön kérvényének kitöltésére használjuk.

Az adatok biztonsága
Biztonsági okokból ezen a címen és azért, hogy biztosítani tudjuk, hogy ezt szolgáltatást minden felhasználó számára elérhető legyen, ezen számítógépes rendszer olyan programot használ, amely kíséri a hálózati látogatásokat, és felismeri az esetleges jogtalan kísérleteket amelyek az adatok tovább küldésére vagy módostára irányulnak, továbbá azokat amelyek bármilyen egyéb módon kár okoznának. Szigorúan tilos ezen a lokáción jogtalanul megkísérelni az adatok tovább küldését vagy módosítását.

Online ankét
Az online felmérés során gyűjtött adatok kizárólag a Bluesun Hotels & Resorts szolgáltatásainak javítása céljából használatosak. Öntől hozzájárulást fogunk kérni az Ön e-mail címe felhasználására ankét céljára.

A gyermekek személyes adatai védelme
Bluesun Hotels & Resorts nem kívánja és nincs szándékában 16 évnél fiatalabb személyek adatait begyűjteni, továbbá semmilyen módon nem fogja ezeket felhasználni, vagy harmadik személy részére kiadni. Nem gyűjtünk személyes adatokat kapcsolat végett az interneten túlmenően, kivéve díjkiosztás céljára, de ebben az esetben szükséges az előzetes szülői hozzájárulás. Semmilyen személyes adatot harmadik személynek nem szolgáltatunk előzetes szülői hozzájárulás nélkül. Nem tesszük lehetővé a gyermekek számára, hogy előzetes szülői hozzájárulás nélkül nyilvánosságra hozzák vagy egyéb módon terjesszék személyes adataikat vagy egyéb anyagot, illetve adatot, amelyet számunkra megküldenek és amely által kapcsolatba tudunk velük lépni, továbbá nem serkentjük a gyermekeket, hogy általunk szervezett nyereményjátékban vagy egyéb tevékenységben vegyenek részt, amely által a szükségesnél több adatok tárnának fel előttünk a konkrét tevékenységben való részvétel céljára. Olyan esetekben, amikor a 16 éven aluli gyermekek nyereményjátékban vehetnek részt, megköveteljük, hogy a gyermek először szüleiktől vagy jogi képviselőiktől a részvételre engedélyt kérjen, és írják be szüleik vagy képviselőik e-mail címét is. Ha 16 évnél fiatalabb gyermek valamilyen díjat nyer, akkor elektronikus postán, telefonon vagy írásban a szülőket vagy jogi képviselőiket értesítjük. A gyermekek és szülők adatait külön szülői kérésre adatbázisunkból töröljük. Mint szülőknek vagy jogi képviselőknek mindig jogukban áll betekintést kérni gyermekeik személyi adataiban, amelyek webhelyünkre érkeztek, kérheti az adatok törlését (ha ezek az adatok még mindig a mi adatbázisunkban szerepelnek) és / vagy megtiltani a jövőre vonatkozóan gyermeke adatai bejgyűjtését és felhasználását. Ha Ön szülő és ezt a jogát érvényesíteni kívánja, kérjük tudassa velünk. A felsoroltakon túlmenően a Bluesun Hotels & Resorts a gyermekekre vonatkozó személyes adatok védelmét a jelen törvényt szabályozó külön jogszabályok alapján érvényesíti, amelyek ezt a kérdést szabályozzák.

Az adatok módosítása
Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, hogy megtekinthesse az Ön személyes adatait, valamint az adatok frissítését, javítását vagy törlését. Addig az időpontig is az említett célokra a régi adatait használjuk.

Az Ön hozzájárulása
Az űrlapok kitöltése ezen az oldalon garancia arra, hogy a megadott adatok helyesek, hogy Ön illetékes és felhatalmazott arra, hogy rendelkezzen a rendelkezésre bocsátott információkkal, és teljes mértékben egyetért azzal, hogy a Bluesun Hotels & Resorts az Ön adatainak felhasználását és adatainak összegyűjtését a törvény és az adatvédelmi irányelveinek megfelelően végezi.

Transzparencia
Bármely adatvédelmi irányelv módosítása ezen a webhelyen fog megjelenni, és mindenki számára elérhető lesz.

A válaszadó jogai
A válaszadó részére, külön kérésre a Bluesun Hotels & Resorts a következő információkat szolgáltatja: az adatfeldolgozó vezető személyazonosságát és elérhetőségét, az adatvédelmi ügyintéző kapcsolattartási adatai, a személyes adatok felhasználásának feldolgozási céljai, valamint a feldolgozás jogalapja, a jogos érdekek, a címzettek vagy a személyes adatok címzettjeinek kategóriái, a személyes adatok harmadik országokba történő továbbításának szándéka (ha van ilyen), az adattárolás időtartamát vagy az adott időszakot meghatározó kritériumokat, a benne rejlő jogok, az automatizált döntéshozatal potenciális létezése, ideértve a profil létrehozását (a szövegszerkesztés logikájáról, a lehetséges következményekről és a kezelés fontosságáról a válaszadók számára értelmes információ) és a következő jogok létezéséről. Abban az esetben, ha az adatokat nem közvetlenül a válaszadótól gyűjtik, a személyes adatok forrását az említett adatokkal együtt fel kell tüntetni.

Bluesun Hotels & Resorts a személyes adatokat a Rendeletnek megfelelően dolgozzák fel, az alábbiakban felsorolt jogai tiszteletben tartása mellett:
1. Törlési jog („feledési jog“) – a válaszadónak joga van a rá vonatkozó személyes adatok törlésének kérelmezéséhez, és a Bluesun Hotels & Resorts kötelesek törölni a személyes adatokat felesleges késedelem nélkül, ha az alábbi feltételek egyike teljesül:
• a személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célokhoz képest
• a válaszadó visszavonta a feldolgozás alapjául szolgáló hozzájárulást, és nincs más jogalapja az adat feldolgozásnak
• a válaszadó az adatfeldolgozást kifogásolta, és az adatok törlésének jogos indoka nagyobb, mint a Bluesun Hotels & Resorts legitim érdeke a személyes adatok feldolgozásár és / vagy megőrzésére
• a személyes adatok törvényellenesen kerültek feldolgozásra
• a személyes adatokat jogszabály alapján kötelező törölni
2. Az adatokhoz való hozzáférés joga – a válaszadó jogosult személyes adatok feldolgozásának megerősítésére, és ha ilyen személyes adatok feldolgozására kerülnek, joga van megismerni a személyes adatokhoz való hozzáférés lehetőségét és a feldolgozás célját, az adatkategóriákat, a potenciális címzetteket, akik számára a személyes adatokat tudomására hozzák stb.
3. Javítási jogosultság – a válaszadónak jogában áll minden késedelem nélkül kezdeményezni a vele kapcsolatos helytelen személyes adatok helyesbítését, amelyek rá vonatkoznak. Figyelembe véve a feldolgozás célját, a válaszadónak joga van kiegészíteni a hiányos személyes adatokat, többek között kiegészítő nyilatkozattal. Ezenkívül a válaszadók kötelesek személyes adatokat frissíteni a Bluesun Hotels & Resorts üzleti kapcsolataiban. 4. Az adatok átvitelének joga – a válaszadónak joga van ahhoz, hogy a Bluesun Hotels & Resorts által biztosított, vele kapcsolatos személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában nyújtsa át számára, továbbá jogosult ezeket az adatokat továbbítani egy másik feldolgozó kezelőjéhez. Figyelembe kell venni, hogy az adatok átvitelére vonatkozó jog csak a válaszadó személyes adatait érintik.
5. Kifogásolás joga – a válaszadónak jogában áll sajátos helyzete alapján minden időben kifogást benyújtani a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan. Bluesun Hotels & Resorts ilyen helyzetben a személyes adatokat továbbá nem használhatja adatfeldolgozás céljára, hacsak nem bizonyítja, hogy a feldolgozás meggyőző törvényes indokai meghaladják a válaszadó érdekeit, jogait és szabadságát, vagy a jogi követelmények megállapítása, érvényesítése vagy védelme céljából történik. Ezenkívül, ha a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, a válaszadónak bármikor jogában áll kifogást emelni az ahhoz kapcsolódó személyes adatok feldolgozásáért, ilyen marketing céljából, beleértve a profil elkészítését is, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik.
6. Az adatfeldolgozás korlátozásának joga – a válaszadónak jogában áll kérni az adatfeldolgozás korlátozását, abban az esetben, ha személyes adatok pontosságát vitatja, ha az adatfeldolgozást jogellenesnek tartja, és ellenezi a személyes adatok törlését, és ehelyett korlátozza az adatfelhasználást, amennyiben a válaszadó panaszt nyújtott be az adatfeldolgozásra. A válaszadónak bármikor jogában áll bármelyik jogának megvalósítását kérni. A válaszadó kérésre tájékoztatást kell nyújtani az említett jogok tekintetében tett intézkedésekről, legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül (a kérelem mennyiségétől és összetettségétől függően). Minden kérelemre egy hónapon belül választ kell adni, ha ez szükséges, akkor ezt a határidőt legfeljebb két további hónapra meg lehet hosszabbítani. Ha a Bluesun Hotels & Resorts a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül nem jár el a válaszadó kérelmével kapcsolatosan, akkor értesítenie kell a válaszadót a nem teljesítés okairól. A nem teljesítés oka alatt értjük a törvényes feldolgozás feltételei hiányát, amely akadályt jelent a Bluesun Hotels & Resorts adatfeldolgozásának. Ezenkívül a válaszadónak jogában áll olyan döntést hozni, amely kizárólag az automatizált feldolgozáson alapul, amely lényegesen érinti, de rá nem vonatkozik, beleértve a profil létrehozását is, kivéve, ha ez a határozat:
- köteles szerződést létrehozni vagy végrehajtani a válaszadó és a Bluesun Hotels & Resorts között létrejött szerződést
- törvény által megengedett
- a válaszadó kifejezett hozzájárulásán alapul.

A süti („cookies“) használata
A weboldalak böngészésének megkönnyítése érdekében globális hálózati szervereink cookie-kat használnak. Ez egy nagyon kicsi szövegfájl, amelyet a kiszolgáló elhelyez a felhasználó számítógépén az oldalaink egyéni nyelvváltozatainak kiválasztásának nyomon követése érdekében, valamint az oldalak olyan részeinek elérésekor, amelyek felhasználónevet és jelszót igényelnek. A cookie által nem lehet programokat futtatni vagy vírusokat létrehozni a számítógépen. Az internet kiszolgálónkat tartalmazó cookie-k automatikusan törlődnek a számítógépről a munkamenet végén, vagyis amikor elhagyja webhelyünket. Oldalaink áttekintése is lehetséges, anélkül, hogy cookie-t használnánk, ha a webböngésző be van állítva.

Hogyan használjuk a cookie-kat?
A cookie-kat különböző célokra használhatók. Lehetővé teszi, hogy mint felhasználó felismerhető legyen valamennyi helyen egy internetes oldal illetve, több internetes oldal keretein belül vagy az applikáció felhasználása alatt. Az információ fajtája amelyet a cookie által gyűjtünk magában foglalja az IP címet is: a készülék ID -jét; a látogatott oldalakat; böngésző típusa; böngészési információk; operációs rendszer; böngésző típus; Internet szolgáltatók; időbélyeg; válaszolt-e a hirdetésre; a beterjesztés URL-je; használt funkciók vagy tevékenységek egy adott hálózati oldalon / applikáción belül.


Internetes oldalaink és applikációink a cookie-t különböző célokból használja:

Technikai cookie-k: Felhasználóink részére megpróbálunk egy olyan fejlett és egyszerű weboldalt és alkalmazást biztosítani, amely automatikusan igazodik igényeihez és vágyaihoz. Ennek elérése érdekében technikai cookie-kat használunk a weboldal megjelenítéséhez és a helyes munkához, valamint fiók létrehozásához, feliratkozáshoz és a foglalások szerkesztéséhez. Technikai cookie-k feltétlenül szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez.
Funkcionális cookie-k: Funkcionális cookie-kat is úgyszintén használunk, hogy emlékezzenek az Önök beállítására, és hatékonyan és effektíven használhassák webhelyünket és applikációnkat. A cookie-kat használhatjuk arra is, hogy emlékezzenek az Ön bejelentkezési adataira, így nem kell minden alkalommal újra beírnia a felhasználó nevét és jelszavát. Az Ön jelszava minden esetben titkosított formában marad. Ezen funkcionális cookie-k nem feltétlenül szükségesek az Ön oldalai vagy applikációja funkcionálásához, de az ő érdemük a weboldal további funkcionálása és jobb működése.
Analitikai cookie-k: Ezeket a cookie-kat használva megtudjuk, hogy hogyan használják felhasználóink a Bluesun Hotels & Resorts weboldalát. Tehát ilyen módon megtudhatjuk, mi az eredményes és mi nem, továbbá optimalizálhatjuk és javíthatjuk weboldalunkat és az applikációkat, megérthetjük a hirdetések és a kommunikáció hatékonyságát, és biztosítjuk, hogy továbbra is érdekesek és relevánsok maradunk. Az adatok, amelyeket begyűjtünk magukban foglalják az információt azokról a web oldalakról, amelyeket meglátogatnak, azokról az oldalakról, amelyekről a mi oldalaikra jutott és azokról az oldalakról amelyekről elhagyta a mi oldalainkat, melyik platformot használtak, melyik elektronikus postát nyitotta meg, amelyek alapján tevékenykedett, továbbá a weboldalaink látogatásának idejét és időpontját.

Kereskedelmi cookie-k: Harmadik féltől származó cookie-kat, valamint a sajátunkat is használjuk, hogy webhelyünkön és egyéb weboldalakon személyre szabott hirdetéseket jelentessünk meg. Ez az eljárás “retargeting” név alatt ismert és az Ön által keresett célállomásokon alapul, tovább a megtekintett szálláshelyeken, amelyeket átnézett és az árakon amelyek az Ön részére kiajánlásra kerültek.

Melyik lehetőségek állnak rendelkezésre az Ön számára?
A cookie-kkal, valamint azok kezelésével vagy törlésével kapcsolatos további információkért látogasson el a allaboutcookies.org oldalra és a böngészőjében lévő help page-re. A böngészőbeállításokban, mint például az Internet Explorer, Safari, Firefox vagy Chrome, meg tudja határozni, hogy mely cookie-kat fogadja el, és melyeket fogja elutasítani. A beállítások helye a böngésző típusától függ. A "Help" opció által keresse meg a böngészőben szükséges beállításokat.

Ha úgy dönt, hogy nem fogad el bizonyos technikai és / vagy funkcionális cookie-kat, előfordulhat, hogy bizonyos funkciókat weboldalunkon nem fog tudni használni. Jelenleg nem támogatjuk a "Do Not Track" böngésző beállításait. Egy olyan közös szabvány létrehozása esetén, amely pontosan meghatározza a „Do Not Track” keresési beállításait, megfontoljuk a cookie Szabályai módosítását.

Analitika
A Google Analytics egyes elemeinek keresésére szolgáló adatelemzési adatok ellenőrzése céljából látogasson el a következő linkre: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (csak a desktop -hoz). Az Yandex.Metrica (az orosz YANDEX böngészőkövető) adatgyűjtésének vezérlése céljából azok a felhasználók, akiknek nyelve az orosz, az ukrán vagy a török, a következő linken érhetők el: yandex.com. A Yandex.Metrica nem használható más nyelvek felhasználóinak. Önnek lehetősége van a személyre szabott Yandex reklám kikapcsolására. Hogy ezt elvégezze, kérem ehhez keresse fel ezt az oldalt, és jelölje meg a "Vegye figyelembe az érdeklődésemet" jelölőnégyzetet. Ha bármilyen kérdése lenne a cookie Szabályokkal kapcsolatban, küldjön egy e-mailt a következő címre [email protected] Ezek a cookie-ra vonatkozó Szabályok időközönkénti módosítások alá esnek. Ezért rendszeresen keresse fel ezt az oldalt az esetleges módosítások elvégzéséhez.

Egyedi ajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hol tölti az éves szabadságát?

Bol, Brač-sziget

Brela, Makarska Riviera

Tučepi, Makarska Riviera

Starigrad-Paklenica

Minden úticél

Mikor jön a Bluesunba?

Kit hoz magával a Bluesunba?

Család

Csoport

Pár

Egyedülálló

Kit hoz magával a Bluesunba?

Felnőttek

- +

Gyerekek

- +

Kérjük, adja meg az érvényes e-mail címet!

Különleges ajánlatok Fedezzen fel szállást Fedezzen fel utazási célokat Fedezze fel a tapasztalatot Fedezze fel Bluesunt
phone

Hívjon fel minket

Valósítson meg exkluzív hozzáférést a különleges szobaárakhoz a horvátországi szállodákban

Spóroljon meg több órányi kattintgatást az Interneten

Kérjük, adja meg az érvényes e-mail címet!

Köszönjük érdeklődését a Bluesun Hotels & Resorts Croatia iránt.

E mező kitöltése kötelező

spinner1 spinner2