Sunce hoteli d.d. (senare i texten: Bluesun Hotels & Resorts) respekterar ditt privatliv och ansvarar för säkerheten av dina personuppgifter. Uppgifterna samlas in och förvaras i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

Vem är ansvarig för att behandla dina personuppgifter?
Bluesun Hotels & Resorts (Radnička cesta 43, 10000 Zagreb, Kroatien) är ansvarig för att behandla dina personuppgifter i enlighet med lagen och förordningar om dataskydd. Sunce hoteli d.d. som den ansvarige för behandling av personuppgifter bestämmer ändamålet och medlen för behandling av personuppgifter och är ansvarig för sekretess och användning av personuppgifterna på papper eller i elektronisk form.

Tjänsteman för skydd av personuppgifter
Bluesun Hotels & Resorts har i enlighet med relevanta förordningar utsett en tjänsteman för skydd av personuppgifter som du kan kontakta angående alla frågor som gäller skydd av dina personuppgifter. Kontakt: [email protected]

Uppgifter som vi samlar in
Vi samlar i endast sådana uppgifter som vi behöver för att kunna uppfylla ändamålet med insamlingen.

Uppgifter som vi samlar in är:
• för- och efternamn
• födelsedatum
• adress
• e-postadress
• telefonnummer/faxnummer
• alle andra uppgifter som du har gett oss

Ändamål med insamlingen
De insamlade uppgifterna används endast i följande ändamål:
• för att kunna på bästa möjliga sätt svara på dina frågor
• för att du ska kunna vinna våra priser
• för erbjudanden av våra tjänster (newsletter)
• för behandling av våra interna, statistiska uppgifter
• för att vi ska kunna skicka dig publiceringar, broschyrer och annat reklammaterial
• du kan avmäla dig när du vill från vår mailinglista genom ett enkelt uttalande och efter det kommer Bluesun Hotels & Resorts inte längre att använda dina personuppgifter i reklamsyfte.

Sunce hoteli d.d. garanterar att alla bolag som är en del av Bluesun Hotels & Resorts (WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o., Salve Regina - Marija Bistrica d.o.o.) använder de insamlade uppgifterna i endast de ovan nämnda ändamålen.

Varaktighet av integritetspolicyn
I ögonblicket då du ger sitt samtycke till användningen av dina personuppgifter godkänner du att vi kontaktar dig och att vi tillför dig på vår mailinglista. Ditt samtycke är permanent men du kan söka att bli borttagen från mailinglistan när som helst vilket betyder att därefter kommer Bluesun Hotels & Resorts inte längre att använda dina personuppgifter förutom för interna ändamål såsom för IT eller statistisk behandling av uppgifter.

Innehållet i integritetspolicyn
Din e-postadress och andra uppgifter säljer vi inte, lånar inte ut dem eller delar vidare till tredje legala eller fysiska personer utan din tillåtelse. Det skulle strida mot vår integritetspolicy. Bluesun Hotels & Resorts har en mycket strikt "no spam" policy. Vi samlar endast sådana personuppgifter som du ger oss frivilligt. Vi frågar dig inte att skicka oss sådana uppgifter för att du ska kunna få tillgång till våra hemsidor och vi frågar dig inte heller att ge oss mer uppgifter än sådant som är nödvändigt för att du ska kunna delta i vissa aktiviteter på våra hemsidor. Bluesun Hotels & Resorts undersöker äktheten i uppgifterna vid varje kontakt. Bluesun Hotels & Resorts är inte ansvariga för en möjlig felaktighet eller sådana felaktivheter som händer på grund av en tredje part vilket kan leda till att garantin om skydd av dina uppgifter bryts, men de garanterar att de felaktigheterna kommer att tas bort, om möjligt, så fort som möjligt.

E-postmeddelanden
När du skickar oss ett e-postmeddelande med personliga uppgifter genom vilka det vore möjligt att identifiera dig, till exempel e-post innehållande frågor eller kommentarer eller formulär, behandlar vi dessa uppgifter med ändamål att uppfylla dina krav.

Datasäkerhet
Med anledning av datasäkerheten på denna adress och för att vi ska kunna säkerställa att denna tjänst är tillgänglig för alla användare, använder denna dator en mjukvara som följer besöken på nätet, erkänner otillåtna försök att skicka eller ändra uppgifter och alla andra försök som skulle kunna skada uppgifterna på något annat sätt. Otillåtna försök att skicka eller ändra uppgifter på denna plats är strikt förbjudna.

Online enkäter
Sådana uppgifter som har inhämtats genom online enkäter användas endast för att förbättra tjänsten inom hotellen Bluesun Hotels & Resorts. Vi kommer att fråga dig om ditt godkännande att använda din e-postadress för att skicka dig en enkät.

Skydd av personuppgifter av barn
Bluesun Hotels & Resorts vill inte och har inte för avsikt att inhämta personuppgifter om personer som är yngre än 16 år, den kommer inte att använda dessa för något annat och kommer inte att ge dem till en tredje part. Vi samlar inte in personuppgifter för att kontakta dig utanför nätet utan för att kunna ge dig priser. I sådana fall kommer vi att fråga dina föräldrars godkännande. Vi ger inte dina personuppgifter till tredje part utan att ha rådfrågat dina föräldrar. Vi tillåter inte barn att ge ut sina personuppgifter eller annan information som möjliggör det för oss att kontakta dem online eller på ett annat sätt utan föräldrarnas godkännande. Vi uppmuntrar inte barn att ge ut mer uppgifter än vad som krävs för att kunna delta i prisspel eller andra aktiviteter I sådana fall då det är tillåtet för barn under 16 år att delta i prisspel kräver vi från barnet att först söka sina föräldrars eller juridiska företrädares tillåtelse samt att uppge e-postadressen till föräldrarna eller företrädarna. Ifall ett barn under 16 år vinner ett pris får föräldrarna eller företrädarna ett meddelande om det via ett mejl, per telefon eller brev. Barnens eller föräldrarnas personuppgifter tas bort från vår databas om föräldrarna ansöker om det. Som förälder eller företrädare har du alltid rätt att ansöka om att se dina barns uppgifter som vi har fått från en av våra hemsidor. Ni kan också kräva att dessa uppgifter tas bort (ifall dessa är fortfarande i vår databas) och/eller förbjuda oss att i framtiden hämta in och använda uppgifter om ert barn. Kontakt oss ifall du är en förälder och vill kräva ditt rätt. Förutom det ovan nämnda skyddar Bluesun Hotels & Resorts personuppgifter som tillhör barn enligt de särskilda lagar som reglerar detta.

Ändringar av uppgifter
Du kan kontakt oss vid alla tidpunkter om du vill ha inblick i dina uppgifter, eller om du vill uppdatera dessa, ändra eller ta bort. Fram till dess kommer vi att använda de gamla uppgifterna i ovan nämnda syften.

Ditt godkännande
Genom att fylla i formulären på denna hemsidan garanterar du att informationen som du har uppgett är sann, att du är arbetsduglig och att du har rätt till att inneha informationen som har uppgetts. Därutöver instämmer du att Bluesun Hotels & Resorts inhämtar och använder dina uppgifter i enlighet med lagen och villkoren nämnda i integritetspolicyn.

Transparens

Ifall det kommer till ändringar i integritetspolicyn kommer det att postas på denna hemsidan och alla kommer ha tillgång till det.

Rättigheter av den registrerade
Den registrerade kan få följande information av Bluesun Hotels & Resorts ifall den ansöker om det: identitet och kontaktuppgifter till den registeransvarige, kontaktuppgifter till tjänstemannen för dataskydd, syftet till att behandla personuppgifter samt rättsliga grunden till att göra så, legitima intressen, mottagare eller kategorin av mottagare av personuppgifterna, syftet med överföring av personuppgifter till tredje part (ifall sådant består), uppgifternas lagringstid eller kriterierna enligt vilka tiden bestäms, garantirätten, den möjliga existensen av automatiskt beslutstagande vilket också kan inkludera skapade av profilen (informationen som behandlas samt de potentiella konsekvenser och viktigheten i behandligen för den registrerade) samt existensen av redan nämnda rättigheterna. Ifall situationen är sådan att uppgifterna inte inhämtas direkt från den registrerade ska tillsammans med de nämnda uppgifterna också uppges varifrån uppgifterna härstammar. Bluesun Hotels & Resorts behandlar personuppgifter enligt förordningen och respekterar den registrerades rättigheter som är nedskrivna nedan:
1. Rätten till borttagande ("rätten att bli glömd") - den registrerade har rätt till att kräva att hans/hennes personuppgifter blir borttagna och Bluesun Hotels & Resorts måste ta bort personuppgifter utan onödig fördröjning ifall en av de nedan nämnda kriterierna är uppfyllda:
• personuppgifterna är inte länga nödvändiga för det ändamålet för vilket de var nödvändiga när de inhämtades eller har behandlats på något annat sätt
• den registrerade har dragit in sin garanti för behandlingen och därmed finns det inte någon annan rättslig grund till att behandla uppgifterna
• den registrerade har lämnat in en invändning om behandlingen; ett legitimt skäl för att kunna förverkliga sitt rätt om borttagande av uppgifterna och det väger tyngre än det legitima intresset Bluesun Hotels & Resorts har för att vilja behandla och/eller spara personuppgifterna.
• personuppgifterna har behandlats olagligt
• personuppgifterna måste tas bort för att den rättsliga grunden ska respekteras
2. Rätten till tillgång till uppgifterna - den registrerade har rätt till att få veta om hans/hennes personuppgifter behandlas samt ifall dessa behandlas har han/hon rätt till att veta allt om tillgången till uppgifterna och syftet med behandlingen, uppgifternas kategori, den potentiella mottagaren som kommer att få tillgång till uppgifterna, osv.
3. Rätten till korrigering - den registrerade har rätt till att få felaktiva personuppgifter korrigerade utan onödig fördröjning. När det kommer till syftet med behandlingen, den registrerade har rätt till att tillägga information till otillräcklig personlig information, bl.a. också att ge mer information. Därutöver har de svarande skyldigheten att uppdatera personuppgifterna när det kommer till en affärsrelation med Bluesun Hotels & Resorts.
4. Rätten till överföring av uppgifterna - den registrerade har rätt till få kännedom om personuppgifter som handlar om honom/henne som har skickats till Bluesun Hotels & Resorts på ett strukturerat, vanlig och mycket läsligt sätt samt har han/hon rätt till att överföra uppgifterna till en annan ansvarig för behandling. Det ska tas hänsyn till att denna överföring endast omfattar personupgifter som tillhör den registrerade.
5. Rätten till invändning - den registrerade har alltid rätt till att invända mot behandlingen av sina personuppgifter på basis av sin särskilda situation. I en sådan situation kan Bluesun Hotels & Resorts inte längre behandla personuppgifterna förutom om den kan bevisa att det finns trovärdiga, legitima skäl till att behandla uppgifterna som står över den registrerades intressen, rättigheterna och friheten eller på grund av en uppsättning, utövning eller rättslig behandling av kraven. Därutöver om personuppgifterna behandlas i reklamsyfte har den registrerade alltid rätt att lämna in en invändning angående behandlingen av sina personuppgifter i reklamsyfte vilket också innefattar skapande av profilen i reklamsyfte.
6. Rätten till att begränsa behandlingen - den registrerade har rätt til att begära en begränsning av behandlingen vad gäller personuppgifternas noggrannhet. Detta kan ske i fall då den registrerade anser att behandlingen är olaglig samt är den registrerade emot en fullständig borttagning av personuppgifterna men vill att dennes användning ska begränsas. Den registrerade har alltid rätt till att när som helst begära att en av dessa rättigheter förverkligas. Den registrerade får på sin begäran all information om de vidtagna åtgärderna vad gäller de ovan nämnda rättigheterna och det inte senare än tre månader efter att begäran har emottagits (beroende på komplexiteten och volymen på begäran). Det står för avsikt att alla begäran besvaras inom en månad och om det är nödvändigt kommer denna tidsram att förlängas med maximalt två månader. Ifall Bluesun Hotels & Resorts inte handlar enligt den registrerades begäran inom en månad efter att begäran har emottagits kommer den registrerade att få meddelande om anledningen till denna situation. Anledningar till misslyckandet att besvara begäran inom en månad innebär att det finns rättsliga grunder till varför Bluesun Hotels & Resorts inte har kunnat agera. Därutöver har den registrerade rätt till att beslutet som grundar sig på endast automatisk behandling som har en inverkan på honom/henne men inte handlar om honom/henne, vilket inkluderar skapande av profilen, endast om detta beslutet: - är nödvändigt för att skapa eller slutföra ett avtal mellan den registrerade och Bluesun Hotels & Resorts. - är tillåtet enligt lagen - grundar sig på den registrerades garanti.

Användningen av cookies
För att underlätta användningen av våra hemsidor använder våra globala servers cookies. Det handlar om mycket små textfiler som servern lägger upp på användarens dator i syfte att följa användarens urval av vissa språkvarianter på våra hemsidor och när användaren går in på olika delar av hemsidan som kräver att man loggar in med användarnamn och lösenord. Cookies kan inte användas för att starta programmet eller att installera virus på din dator. Cookies som vår online server lägger upp tas automatiskt bort från din dator efter att session har tagit slut, eller rättare sagt när du lämnar våra hemsidor. Det är möjligt att surfa på våra hemsidor utan att använda cookies, om det är så att din webbläsare stöder det.

Hur ska cookies användas?
Cookies används i olika syften. De möjliggör att du känns igen som samma användare på alla sidor på en och samma hemsida, mellan olika hemsidor eller under tiden som du använder olika tjänster. Informationen som vi samlar in under tiden som du använder cookies inkluderar IP-adress; ID-enhet; de besökta sidorna; vilken webbläsare du använder; information om det du sökte; operativsystem; internetleverantör; tiden; om du har svarat på en annons; URL; använda funktioner eller aktivitet på hemsidan/tjänster.

Våra hemidor och tjänster använder cookies i olika syften:
Tekniska cookies: Vi försöker att ge våra besökare en modern och enkel hemsida och tjänster som anpassar sig automatiskt till besökares behov och önskningar. För att kunna uppnå detta använder vi tekniska cookies när du går in på vår hemsida och försöker att skapa ditt eget användarkonto, göra en bokning och uppdatera den. Tekniska cookies är nödvändiga för att våra hemsidor ska kunna fungera korrekt.
Funktionscookies Vi använder också funktionscookies för att kunna komma ihåg dina uppgifter och på så sätt hjälpa dig med ett effektivt besök på våra hemsidor och användning av tjänster. Därutöver kan vi använda cookies för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter så att du inte behöver skriva dessa på nytt varje gång du loggar in. Ditt lösenord kommer att visas upp på ett skyddat sätt. Dessa funktionscookies är inte nödvändiga för att våra hemsidor och tjänster ska fungera med de tjänar till att hemsidan fungerar på ett bättre sätt och med fler funktioner.
Analytiska cookies: Dessa cookies använder vi för att kunna analysera hur våra användare använder Bluesun Hotels & Resorts hemsidan. På sådant sätt kan vi få reda på vad som fungerar bra och vad som måste optimeras och förbättras på hemsidan eller tjänsten. Tack vare dem kan vi förstå hur effektiva annonser och annan kommunikation är för att på så sätt kunna garantera att vi kommer förbli intressanta och relevanta. Uppgifter som vi inhämtar inkluderar information om webbsidor som du har besökt, webbsidor som har länkat dig till vår hemsida samt webbsidor från vilka du har lämnat vår hemsida, vilken plattform du har använt, vilka mejl du har öppnat och besvarat samt datum och tid för besöket.
Kommersiella cookies: Vi använder cookies från tredje part och våra egna för att visa dig personliga annonser på våra egna hemsidor och på andra också. Detta kallas “retargeting” och baseras på våra analysera om vilka destinationer du har sökt, vilka hotell du har hittat på och vilka priser du har angett.

Vilka alternativ har du?
För att få mer information om cookies och hur de används eller tas bort besök allaboutcookies.org och hjälp-sidan i din webbläsare. Inom inställningarna på webbläsare såsom Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome kan du bestämma vilka cookies du vill acceptera och vilka du vill avböja. Var du hittar inställningar beror på din webbläsare. Under "Hjälp" i din webbläsare kan du hitta de inställningar som du behöver. Ifall du väljer att inte godkänna vissa av våra tekniska och/eller funktionscookies kan det hända att du inte kommer att kunna använda vissa funktioner på vår hemsida. Just nu stödjer vi inte "Do Not Track"-inställningar i webbläsaren. Ifall det kommer till skapande av en gemensam standard som definierar exakt vad som menas med webbläsarens "Do Not Track" kommer vi att ta hänsyn till en ändring av dessa regler om cookies.

Analys
I syfte att kontrollera insamlingen av uppgifterna för analytiska ändamål som Google Analytics genomför för vissa webbläsare kan du använda följande länk: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (endast för skrivbordet). För att kontrollera insamlingen av uppgifter som Yandex.Metrica genomför (verktyg för att följa den ryska webbläsaren YANDEX) kan användare som har valt ryska, ukrainska eller turkiska som sitt språk använda följande länk: yandex.com. Yandex.Metrica används inte för användare med andra språk. Därutöver har du möjligheten till att deaktivera personlig annonsering från Yandex. För att kunna göra detta ber vi dig att besöka denna webbsida och välja "ta hänsyn till mina intressen". Ifall du har frågor kring reglerna om cookies ber vi dig att skicka oss ett mejl till [email protected] Dessa regler om cookies kan komma att ändras. Därför ber vi dig att regelbundet besöka denna webbplats för att få kännedom om de senaste ändringar.

Kontakta oss för ett personligt erbjudande

Var kommer du att tillbringa din semester?

Bol, ön Brač

Brela, Makarska Riviera

Tučepi, Makarska Riviera

Starigrad-Paklenica

Alla destinationer

När kommer du till Bluesun?

Vem tar du med dig till Bluesun?

Familj

Grupp

Par

Reser ensam

Vem tar du med dig till Bluesun?

Vuxna

- +

Barn

- +

Ange en giltig e-postadress!

Specialerbjudanden Upptäck boende Upptäck destinationer Upptäck upplevelser Upptäck Bluesun
phone

Ring oss

Få en exklusiv tillgång till specialpriser på kroatiska hotell på stranden

Slösa inte bort tiden på att klicka på nätet

Ange en giltig e-postadress!

Tack för visat intresse för Bluesun Hotels & Resorts i Kroatien

Det här fältet är obligatoriskt

spinner1 spinner2