Sunce Hoteli d. d. (dále v textu: Bluesun Hotels & Resorts) respektuje vaše soukromí a zavazuje se k ochraně vašich osobních údajů. Údaje se shromažďují a uchovávají v souladu s ustanoveními Všeobecného nařízení o ochraně údajů.

Kdo je vedoucí zpracování osobních údajů?
Bluesun Hotels & Resorts (Radnička cesta 43, 10000 Záhřeb, Chorvatsko) je vedoucím zpracování Vašich osobních údajů, jak je to předepsáno zákonem a předpisy o ochraně osobních údajů. Sunce Hoteli d. d. jako vedoucí zpracování osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a je zodpovědný za uchovávání a užití osobních údajů v papírové nebo elektronické formě.

Pracovník pro ochranu osobních údajů
Bluesun Hotels & Resorts v souladu s relevantními předpisy jmenoval Pracovníka pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat se všemi dotazy, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů nebo uskutečňování svých práv k ochraně osobních údajů. Kontakt: [email protected]

Údaje, které shromažďujeme
Shromažďujeme jen ty údaje, které potřebujeme pro splnění účelu shromažďování.
Údaje, které shromažďujeme, jsou:
• jméno a příjmení
• datum narození
• adresa
• e-mail
• číslo telefonu a/nebo faxu
• všechny ostatní údaje, které jste nám dali

Účel shromažďování
Získané údaje slouží výhradně k:
• co nejefektivněji odpovědět na Váš dotaz
• vstupu do našeho systému soutěží
• reklamě našich služeb (newsletter)
• našemu internímu statistickému zpracování údajů
• možnosti posílání publikací, brožur a dalších reklamních materiálů
• kdykoliv se můžete odhlásit z našeho „mailing“ seznamu výslovným prohlášením, poté Bluesun Hotels & Resorts nebude využívat vaše údaje k propagačním účelům.

Sunce Hoteli d.d. ručí, že všechny společnosti, které jsou součástí značky Bluesun Hotels & Resorts (Punta Zlatarac Tučepi d.o.o., Hoteli Brela d.d., Hoteli Tučepi d.d., Hoteli Zlatni rat d.d., Sunce global d.o.o., Hotel Alan d.d., Salve Regina – Marija Bistrica d.o.o.) budou získané údaje využívat jen k uvedeným účelům.

Doba trvání politiky soukromí
V okamžiku souhlasu o využívání vašich osobních údajů souhlasíte s tím, že vás budeme kontaktovat a že jste součástí našeho „mailing“ seznamu. Váš souhlas je trvalý a kdykoliv můžete požádat o vyškrtnutí z našeho „mailing“ seznamu, což znamená, že poté již Bluesun Hotels & Resorts nebude využívat vaše údaje, kromě k interním účelům, např. kvůli informatickému nebo statistickému zpracování údajů.

Obsah politiky soukromí
Vaši e-mailovou adresu a další údaje neprodáváme, nepronajímáme a nedáváme třetím právnickým a fyzickým osobám k dispozici bez Vašeho souhlasu, protože je to v rozporu s naší politikou soukromí. Bluesun Hotels & Resorts přísně dodržuje politiku "no spam". Shromažďujeme jen ty osobní údaje, které jsou nám dobrovolně doručeny. Nevyžadujeme od vás, abyste nám poslali tyto údaje, abychom vám umožnili přístup na své stránky, a nevyžadujeme, abyste nám dali více údajů než je skutečně potřeba pro účast v některé aktivitě na našich stránkách.
Bluesun Hotels & Resorts při každém kontaktu prověřuje správnost údajů.
Bluesun Hotels & Resorts nezodpovídá za náhodnou chybu nebo chybu kvůli vyšší síle, nebo jiných objektivních okolností, kterými je způsobeno porušení zaručené ochrany vašich údajů, ale ručí, že bude chyba odstraněna, pokud je to možné, co nejdříve.

E-mailová zpráva
Když nám posíláte elektronickou poštu (e-mail) s osobními údaji, dle kterých je možné vás identifikovat, prostřednictvím e-mailu s otázkou nebo komentářem nebo formuláře, který nám posíláte elektronickou poštou, my tyto údaje využíváme za účelem splnění vašich požadavků.

Bezpečí údajů
Kvůli bezpečnosti údajů na této adrese, a abychom se pojistili, že tato služba bude přístupná všem uživatelům, využívá tento počítačový systém software, který sleduje návštěvy na síti a rozpozná neoprávněné pokusy převzetí nebo změny údajů, jakož i ty, které by mohly způsobit škodu jiným způsobem. Neoprávněné pokusy převzetí nebo změny údajů na tomto místě jsou přísně zakázány.

Online ankety
Údaje získané prostřednictvím online anket se využívají výhradně pro potřeby zlepšení služby v hotelu Bluesun Hotels & Resorts. Od vás bude požadováno povolení k využití vaší e-mailové adresy k provedení ankety.

Ochrana osobních údajů dětí

Bluesun Hotels & Resorts nechce a nemá úmysl získávat osobní údaje osob mladších než 16 let, nebude je nijak využívat ani je nepředá třetím. Neshromažďujeme osobní údaje ke kontaktování mimo internet, kromě předání ceny a i tehdy jen s povolením rodičů. Nedoručujeme třetím osobám žádné osobní údaje bez předchozího svolení rodičů. Neumožňujeme dětem, aby bez povolení rodičů veřejně zveřejňovali nebo jiným způsobem distribuovali osobní údaje nebo jiné materiály, které nám posílají, prostřednictvím kterých s nimi můžeme vstoupit do kontaktu, ani nevybízíme děti, aby kvůli účasti v soutěži nebo nějaké jiné aktivitě dali více údajů, než je potřeba pro účast v dané aktivitě. V případech, kdy je dětem mladším než 16 let povoleno účastnit se soutěží, požadujeme od dětí, aby nejprve požádaly o povolení od svých rodičů nebo zákonných zástupců a aby zapsaly e-mailovou adresu svých rodičů nebo zástupců. Pokud dítě mladší 16i let získá nějakou cenu, budou o tom elektronickou poštou, telefonem nebo písemnou formou informováni rodiče nebo zástupci. Osobní údaje dítěte a rodičů se vymažou z naší databáze údajů, pokud nás o to rodiče požádají. Jako rodič nebo zástupce máte vždy právo požádat o nahlédnutí do svých osobních údajů o svém dítěti, které jsme získali na některé z našich stránek, můžete požádat o vymazání údajů (pokud se tyto údaje ještě stále nacházejí v naši bázi údajů) a/nebo nám zakázat budoucí získávání a využití údajů o vašem dítěti. Pokud jste rodič a přejete si toto právo zrealizovat, dejte nám vědět. Mimo jiné Bluesun Hotels & Resorts realizuje ochranu osobních údajů dětí, která je upravena zvláštními údaji, které toto upravují.

Změna údajů
Kdykoliv se na nás můžete obrátit kvůli kontrole svých osobních údajů, jakož i kvůli aktualizaci, opravení nebo vymazání údajů. Do té doby k uvedeným účelům využíváme vaše staré údaje.

Váš souhlas
Vyplněním formuláře na této stránce ručíte, že jsou informace, které jste dodali správné, že jste svéprávní a oprávnění disponovat danými informacemi a že zcela souhlasíte, že Bluesun Hotels & Resorts vaše údaje využívá a shromažďuje v souladu se zákonem a podmínkami vlastní politiky soukromí.

Transparentnost
Eventuální korekce politiky soukromí budou zveřejněné na této stránce a budou všem dostupné k nahlédnutí.

Práva tazatele
Tazateli dá, na jeho žádost, Bluesun Hotels & Resorts následující informace: identitu a kontaktní údaje vedoucího zpracování, kontaktní údaje pracovníka pro ochranu údajů, účel zpracování, kvůli kterým se využívají osobní údaje a právní podklad pro zpracování, legitimní zájmy, příjemce nebo kategorii příjemců osobních údajů, účel přenosu osobních údajů třetím zemím (pokud existuje), období uchovávání údajů nebo kritéria, která definují to období, práva týkající se souhlasu, potenciální existence automatizovaného rozhodování, což s sebou nese i zpracování profilu (smysluplné informace, o jaké logice zpracování je řeč a potenciálních následcích a vážnosti samotného zpracování pro tazatele) a existence níže uvedených práv. V případě, že se údaje neshromažďují přímo od tazatele, se kromě uvedených údajů uvádí i zdroj osobních údajů.
Bluesun Hotels & Resorts zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením, respektujíce práva tazatele, která jsou uvedená níže:
1. Právo na vymazání („právo na zapomenutí“) – tazatel má právo požádat o vymazání osobních údajů, které se k němu vztahují a Bluesun Hotels & Resorts je povinen vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
• osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelu, pro který byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány
• tazatel stáhl povolení, na kterém bylo zpracování založeno a neexistuje žádný jiný právní podklad pro zpracování
• tazatel dal námitku ke zpracování a legitimní důvody pro uskutečnění práva na vymazání mají větší vážnost než legitimní zájem Bluesun Hotels & Resorts pro zpracování a/nebo archivaci osobních údajů
• osobní údaje jsou nezákonně zpracovány
• osobní údaje se musí vymazat kvůli respektování právního závazku
2. Právo na přístup k údajům – tazatel má právo získat potvrzení, zda-li se zpracovávají jeho osobní údaje a pokud se takové osobní údaje zpracovávají, má právo vědět vše o přístupu k osobním údajům a účelu zpracování, kategoriím údajů, potenciálních příjemcích, kterým budou tyto osobní údaje odhaleny apod.
3. Právo na opravu – tazatel má právo, bez zbytečného odkladu, vyřídit opravu nepřesných osobních údajů, které se na něj vztahují. Bráno v potaz účel zpracování, tazatel má právo doplnit nekompletní osobní údaje, mimo jiné i dáním doplňujícího prohlášení. Dále mají tazatelé povinnost aktualizace osobních údajů v pracovním procesu s Bluesun Hotels & Resorts.
4. Právo na přenos údajů – tazatel má právo získat osobní údaje, které se k němu vztahují a které poskytl Bluesun Hotels & Resorts ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto údaje jinému vedoucímu zpracování. Je potřeba vzít v potaz, že se právo přenosu vztahuje výhradně na osobní údaje tazatele.
5. Právo na námitku – tazatel má právo na základě své zvláštní situace v každém okamžiku dát námitku na zpracování svých osobních údajů. Bluesun Hotels & Resorts v takové situaci již nesmí zpracovávat osobní údaje, jen v případě, že dokáže, že existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které mají větší váhu než zájmy, práva a svobody tazatele nebo kvůli zadání, uskutečnění nebo obrany právních požadavků. Dále, pokud se osobní údaje zpracovávají pro potřeby přímého marketingu, má tazatel v každém okamžiku právo dát námitku na zpracování osobních údajů, které se na něj vztahují pro potřeby takového marketingu, což zahrnuje zpracování profilu v míře, která je spojená s takovým přímým marketingem.
6. Právo na omezení zpracování – tazatel má právo požadovat omezení zpracování v případě, že popírá přesnost osobních údajů, v případě, že považuje, že je zpracování nezákonné a že je proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití v případě, kdy tazatel dal námitku ke zpracování.
Tazatel má právo v každém okamžiku požadovat uskutečnění některého z uvedených práv. Tazateli se na žádost poskytují informace o provedených činnostech týkajících se uvedených práv, nejpozději do tří měsíců od přijetí žádosti (závisí na množství a složitosti požadavku).
Na všechny požadavky se bude Bluesun Hotels & Resorts snažit odpovědět do jednoho měsíce, pokud to bude potřeba, tak se tato lhůta prodlouží o max. další dva měsíce. Pokud Bluesun Hotels & Resorts nebude postupovat dle požadavku tazatele do měsíce od přijetí žádosti, informuje tazatele o důvodech nečinnosti. Důvody k nečinnosti jsou existence zákonnosti zpracování, která Bluesun Hotels & Resorts znemožňuje takto postupovat.
Dále má tazatel právo, aby se rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, které jej ve velké míře ovlivňuje, nevztahuje se na něj, včetně zpracování profilu, kromě v případě, že je toto rozhodnutí:
- potřebné pro uzavření nebo provedení smlouvy mezi tazatelem a Bluesun Hotels & Resorts.
- povoleno zákonem
- je založeno na výslovném souhlasu tazatele.

Sunce Hoteli d. d. (dále v textu: Bluesun Hotels & Resorts) respektuje vaše soukromí a zavazuje se k ochraně vašich osobních údajů. Údaje se shromažďují a uchovávají v souladu s ustanoveními Všeobecného nařízení o ochraně údajů.

Kdo je vedoucí zpracování osobních údajů?
Bluesun Hotels & Resorts (Trpinska 9, 10000 Záhřeb, Chorvatsko) je vedoucím zpracování Vašich osobních údajů, jak je to předepsáno zákonem a předpisy o ochraně osobních údajů. Sunce Hoteli d. d. jako vedoucí zpracování osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a je zodpovědný za uchovávání a užití osobních údajů v papírové nebo elektronické formě.

Pracovník pro ochranu osobních údajů
Bluesun Hotels & Resorts v souladu s relevantními předpisy jmenoval Pracovníka pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat se všemi dotazy, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů nebo uskutečňování svých práv k ochraně osobních údajů. Kontakt: [email protected]

Údaje, které shromažďujeme
Shromažďujeme jen ty údaje, které potřebujeme pro splnění účelu shromažďování.
Údaje, které shromažďujeme, jsou:
• jméno a příjmení
• datum narození
• adresa
• e-mail
• číslo telefonu a/nebo faxu
• všechny ostatní údaje, které jste nám dali

Účel shromažďování
Získané údaje slouží výhradně k:
• co nejefektivněji odpovědět na Váš dotaz
• vstupu do našeho systému soutěží
• reklamě našich služeb (newsletter)
• našemu internímu statistickému zpracování údajů
• možnosti posílání publikací, brožur a dalších reklamních materiálů
• kdykoliv se můžete odhlásit z našeho „mailing“ seznamu výslovným prohlášením, poté Bluesun Hotels & Resorts nebude využívat vaše údaje k propagačním účelům.

Sunce Hoteli d.d. ručí, že všechny společnosti, které jsou součástí značky Bluesun Hotels & Resorts (Punta Zlatarac Tučepi d.o.o., Hoteli Brela d.d., Hoteli Tučepi d.d., Hoteli Zlatni rat d.d., Sunce global d.o.o., Hotel Alan d.d., Salve Regina – Marija Bistrica d.o.o.) budou získané údaje využívat jen k uvedeným účelům.

Doba trvání politiky soukromí
V okamžiku souhlasu o využívání vašich osobních údajů souhlasíte s tím, že vás budeme kontaktovat a že jste součástí našeho „mailing“ seznamu. Váš souhlas je trvalý a kdykoliv můžete požádat o vyškrtnutí z našeho „mailing“ seznamu, což znamená, že poté již Bluesun Hotels & Resorts nebude využívat vaše údaje, kromě k interním účelům, např. kvůli informatickému nebo statistickému zpracování údajů.

Obsah politiky soukromí
Vaši e-mailovou adresu a další údaje neprodáváme, nepronajímáme a nedáváme třetím právnickým a fyzickým osobám k dispozici bez Vašeho souhlasu, protože je to v rozporu s naší politikou soukromí. Bluesun Hotels & Resorts přísně dodržuje politiku "no spam". Shromažďujeme jen ty osobní údaje, které jsou nám dobrovolně doručeny. Nevyžadujeme od vás, abyste nám poslali tyto údaje, abychom vám umožnili přístup na své stránky, a nevyžadujeme, abyste nám dali více údajů než je skutečně potřeba pro účast v některé aktivitě na našich stránkách.
Bluesun Hotels & Resorts při každém kontaktu prověřuje správnost údajů.
Bluesun Hotels & Resorts nezodpovídá za náhodnou chybu nebo chybu kvůli vyšší síle, nebo jiných objektivních okolností, kterými je způsobeno porušení zaručené ochrany vašich údajů, ale ručí, že bude chyba odstraněna, pokud je to možné, co nejdříve.

E-mailová zpráva
Když nám posíláte elektronickou poštu (e-mail) s osobními údaji, dle kterých je možné vás identifikovat, prostřednictvím e-mailu s otázkou nebo komentářem nebo formuláře, který nám posíláte elektronickou poštou, my tyto údaje využíváme za účelem splnění vašich požadavků.

Bezpečí údajů
Kvůli bezpečnosti údajů na této adrese, a abychom se pojistili, že tato služba bude přístupná všem uživatelům, využívá tento počítačový systém software, který sleduje návštěvy na síti a rozpozná neoprávněné pokusy převzetí nebo změny údajů, jakož i ty, které by mohly způsobit škodu jiným způsobem. Neoprávněné pokusy převzetí nebo změny údajů na tomto místě jsou přísně zakázány.

Online ankety
Údaje získané prostřednictvím online anket se využívají výhradně pro potřeby zlepšení služby v hotelu Bluesun Hotels & Resorts. Od vás bude požadováno povolení k využití vaší e-mailové adresy k provedení ankety.

Ochrana osobních údajů dětí
Bluesun Hotels & Resorts nechce a nemá úmysl získávat osobní údaje osob mladších než 16 let, nebude je nijak využívat ani je nepředá třetím. Neshromažďujeme osobní údaje ke kontaktování mimo internet, kromě předání ceny a i tehdy jen s povolením rodičů. Nedoručujeme třetím osobám žádné osobní údaje bez předchozího svolení rodičů. Neumožňujeme dětem, aby bez povolení rodičů veřejně zveřejňovali nebo jiným způsobem distribuovali osobní údaje nebo jiné materiály, které nám posílají, prostřednictvím kterých s nimi můžeme vstoupit do kontaktu, ani nevybízíme děti, aby kvůli účasti v soutěži nebo nějaké jiné aktivitě dali více údajů, než je potřeba pro účast v dané aktivitě. V případech, kdy je dětem mladším než 16 let povoleno účastnit se soutěží, požadujeme od dětí, aby nejprve požádaly o povolení od svých rodičů nebo zákonných zástupců a aby zapsaly e-mailovou adresu svých rodičů nebo zástupců. Pokud dítě mladší 16i let získá nějakou cenu, budou o tom elektronickou poštou, telefonem nebo písemnou formou informováni rodiče nebo zástupci. Osobní údaje dítěte a rodičů se vymažou z naší databáze údajů, pokud nás o to rodiče požádají. Jako rodič nebo zástupce máte vždy právo požádat o nahlédnutí do svých osobních údajů o svém dítěti, které jsme získali na některé z našich stránek, můžete požádat o vymazání údajů (pokud se tyto údaje ještě stále nacházejí v naši bázi údajů) a/nebo nám zakázat budoucí získávání a využití údajů o vašem dítěti. Pokud jste rodič a přejete si toto právo zrealizovat, dejte nám vědět. Mimo jiné Bluesun Hotels & Resorts realizuje ochranu osobních údajů dětí, která je upravena zvláštními údaji, které toto upravují.

Změna údajů
Kdykoliv se na nás můžete obrátit kvůli kontrole svých osobních údajů, jakož i kvůli aktualizaci, opravení nebo vymazání údajů. Do té doby k uvedeným účelům využíváme vaše staré údaje.

Váš souhlas
Vyplněním formuláře na této stránce ručíte, že jsou informace, které jste dodali správné, že jste svéprávní a oprávnění disponovat danými informacemi a že zcela souhlasíte, že Bluesun Hotels & Resorts vaše údaje využívá a shromažďuje v souladu se zákonem a podmínkami vlastní politiky soukromí.

Transparentnost
Eventuální korekce politiky soukromí budou zveřejněné na této stránce a budou všem dostupné k nahlédnutí.

Práva tazatele
Tazateli dá, na jeho žádost, Bluesun Hotels & Resorts následující informace: identitu a kontaktní údaje vedoucího zpracování, kontaktní údaje pracovníka pro ochranu údajů, účel zpracování, kvůli kterým se využívají osobní údaje a právní podklad pro zpracování, legitimní zájmy, příjemce nebo kategorii příjemců osobních údajů, účel přenosu osobních údajů třetím zemím (pokud existuje), období uchovávání údajů nebo kritéria, která definují to období, práva týkající se souhlasu, potenciální existence automatizovaného rozhodování, což s sebou nese i zpracování profilu (smysluplné informace, o jaké logice zpracování je řeč a potenciálních následcích a vážnosti samotného zpracování pro tazatele) a existence níže uvedených práv. V případě, že se údaje neshromažďují přímo od tazatele, se kromě uvedených údajů uvádí i zdroj osobních údajů.
Bluesun Hotels & Resorts zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením, respektujíce práva tazatele, která jsou uvedená níže:
1. Právo na vymazání („právo na zapomenutí“) – tazatel má právo požádat o vymazání osobních údajů, které se k němu vztahují a Bluesun Hotels & Resorts je povinen vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
• osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelu, pro který byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovány
• tazatel stáhl povolení, na kterém bylo zpracování založeno a neexistuje žádný jiný právní podklad pro zpracování
• tazatel dal námitku ke zpracování a legitimní důvody pro uskutečnění práva na vymazání mají větší vážnost než legitimní zájem Bluesun Hotels & Resorts pro zpracování a/nebo archivaci osobních údajů
• osobní údaje jsou nezákonně zpracovány
• osobní údaje se musí vymazat kvůli respektování právního závazku
2. Právo na přístup k údajům – tazatel má právo získat potvrzení, zda-li se zpracovávají jeho osobní údaje a pokud se takové osobní údaje zpracovávají, má právo vědět vše o přístupu k osobním údajům a účelu zpracování, kategoriím údajů, potenciálních příjemcích, kterým budou tyto osobní údaje odhaleny apod.
3. Právo na opravu – tazatel má právo, bez zbytečného odkladu, vyřídit opravu nepřesných osobních údajů, které se na něj vztahují. Bráno v potaz účel zpracování, tazatel má právo doplnit nekompletní osobní údaje, mimo jiné i dáním doplňujícího prohlášení. Dále mají tazatelé povinnost aktualizace osobních údajů v pracovním procesu s Bluesun Hotels & Resorts.
4. Právo na přenos údajů – tazatel má právo získat osobní údaje, které se k němu vztahují a které poskytl Bluesun Hotels & Resorts ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto údaje jinému vedoucímu zpracování. Je potřeba vzít v potaz, že se právo přenosu vztahuje výhradně na osobní údaje tazatele.
5. Právo na námitku – tazatel má právo na základě své zvláštní situace v každém okamžiku dát námitku na zpracování svých osobních údajů. Bluesun Hotels & Resorts v takové situaci již nesmí zpracovávat osobní údaje, jen v případě, že dokáže, že existují přesvědčivé důvody pro zpracování, které mají větší váhu než zájmy, práva a svobody tazatele nebo kvůli zadání, uskutečnění nebo obrany právních požadavků. Dále, pokud se osobní údaje zpracovávají pro potřeby přímého marketingu, má tazatel v každém okamžiku právo dát námitku na zpracování osobních údajů, které se na něj vztahují pro potřeby takového marketingu, což zahrnuje zpracování profilu v míře, která je spojená s takovým přímým marketingem.
6. Právo na omezení zpracování – tazatel má právo požadovat omezení zpracování v případě, že popírá přesnost osobních údajů, v případě, že považuje, že je zpracování nezákonné a že je proti vymazání osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití v případě, kdy tazatel dal námitku ke zpracování.
Tazatel má právo v každém okamžiku požadovat uskutečnění některého z uvedených práv. Tazateli se na žádost poskytují informace o provedených činnostech týkajících se uvedených práv, nejpozději do tří měsíců od přijetí žádosti (závisí na množství a složitosti požadavku).
Na všechny požadavky se bude Bluesun Hotels & Resorts snažit odpovědět do jednoho měsíce, pokud to bude potřeba, tak se tato lhůta prodlouží o max. další dva měsíce. Pokud Bluesun Hotels & Resorts nebude postupovat dle požadavku tazatele do měsíce od přijetí žádosti, informuje tazatele o důvodech nečinnosti. Důvody k nečinnosti jsou existence zákonnosti zpracování, která Bluesun Hotels & Resorts znemožňuje takto postupovat.
Dále má tazatel právo, aby se rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, které jej ve velké míře ovlivňuje, nevztahuje se na něj, včetně zpracování profilu, kromě v případě, že je toto rozhodnutí:
- potřebné pro uzavření nebo provedení smlouvy mezi tazatelem a Bluesun Hotels & Resorts.
- povoleno zákonem
- je založeno na výslovném souhlasu tazatele.

Využití „cookies“
Aby se zjednodušilo prohlížení našich internetových stránek, náš internetový server využívá cookies. Jedná se o velmi malé textové databáze, které server instaluje na počítač uživatele za účelem sledování výběru jednotlivých jazykových variant našich stránek, jakož i při vstupu na části stránek, které vyžadují zadání uživatelského jména a hesla. Cookies nelze využít pro spuštění programu nebo instalaci virusu na váš počítač. Cookies, které náš internetový server instaluje, se automaticky mažou z vašeho počítače na konci návštěvy (session), respektive v tom okamžiku, kdy opustíte naše stránky. Prohlížení našich stránek je možné i bez využití cookies, pokud je váš internetový prohlížeč tak nastaven.

Jak se využívají cookies?
Cookies se využívají k různým účelům. Umožňují vám, abyste byli rozpoznáni jako uživatel na všech stránkách jedné internetové stránky, mezi více internetovými stránkami nebo během využití aplikace. Typy informací, které my získáváme prostřednictvím cookies zahrnují IP adresu; ID zařízení; navštívené stránky; typ prohlížeče; informace o prohlížení; operační systém; druh prohlížeče; poskytovatele internetových služeb; časové označení; zda li jste odpověděli na inzerát; URL přesměrování; použité značky nebo aktivity na síti/ aplikaci.

Naše internetová stránka a aplikace využívají cookies k různým účelům:
Technické cookies: Svým návštěvníkům se snažíme zajistit pokročilou a jednoduchou internetovou stránku a aplikace, které se automaticky přizpůsobují jejich potřebám a přáním. Abychom toho dosáhli, využíváme technické cookies pro zobrazování naší internetové stránky a správnou činnosti, jakož i pro vytvoření vašeho uživatelského účtu, přihlášení a úpravu rezervace. Technické cookies jsou zcela nezbytné pro správnou činnost naší stránky.
Funkční cookies: Také využíváme funkční cookies, abychom si zapamatovali vaše nastavení a pomohli vám při účinném a efektivním využívání naší internetové stránky a aplikace. Také můžeme využívat cookies, abychom si zapamatovali vaše přihlašovací údaje, abyste nemuseli při každém přihlášení psát své uživatelské jméno a heslo. Vaše heslo bude v každém případě zobrazeno v šifrované formě. Tyto funkční cookies nejsou nezbytné pro fungování naší stránky nebo aplikace, ale jsou nápomocné pro další funkce a lepší fungování webové stránky.
Analytické cookies: Tyto cookies využíváme, abychom stanovili, jakým způsobem uživatelé využívají naši stránku. Tak můžeme zjistit, co je úspěšné a co není a optimalizovat a zlepšit svou internetovou stránku a aplikace, pochopit účinnost inzerce a komunikace a garantovat, že budeme i dále zajímaví a relevantní. Údaje, které shromažďujeme, zahrnují informace o internetových stránkách, které jste navštívili, stránkách, z kterých jste přesměrováni na naši stránku i stránky, z nichž jste opustili naši stránku, jakou platformu jste využili, jaké zprávy e-mailu jste otevřeli a reagovali na ně a datum a čas návštěvy.
Komerční cookies: Využíváme cookies třetích stran, jakož i vlastní, pro zobrazení personalizovaných inzerátů na našich stránkách i na druhých internetových stránkách. Tento postup se jmenuje „retargeting“ a je založen na vašem vyhledávání, jako jsou místa, která jste hledali, ubytovací objekty, které jste si prohlíželi a ceny, které vám byly zobrazeny.

Jaké možnosti jsou dostupné?
Pro více informací o cookies a jejich správě nebo vymazání navštivte allaboutcookies.org a stránku pro pomoc ve svém vyhledávači. V nastavení vyhledávačů jako je Internet Explorer, Safari, Firefox nebo Chrome, můžete určit, které cookies přijemete a které zamítnete. Místo, kde můžete najít nastavení, závisí na typu vašeho vyhledávače. Pomocí opce „Pomoc“ ve svém vyhledávači, můžete najít nastavení, které potřebujete.

Pokud si zvolíte opci, že nechcete přijmout určité technické a/nebo funkční cookies, možná nebudete moci využívat určité funkce na naší internetové stránce. Momentálně nepodporujeme nastavení vyhledávače "Do Not Track". V případě vytvoření společného standardu, který definuje, na co se přesně vztahuje nastavení vyhledávače “Do Not Track”, prověříme změnu tohoto Pravidla o cookies.

Analytika
Za účelem kontroly shromažďování údajů pro analytické účely, které provádí Google Analytics pro některé typy prohlížeče, můžete navštívit následující link: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (jen pro desktop). Pro kontrolu získávání údajů, které provádí Yandex.Metrica (nástroj pro sledování ruského vyhledávače YANDEX), uživatelé, jejichž zvolený jazyk je ruský, ukrajinský nebo turecký mohou navštívit následující link: yandex.com. Yandex.Metrica se nepoužívá pro uživatele jiných jazyků. Také máte opci deaktivace personalizované inzerce Yandex. Abyste toto mohli udělat, navštivte prosím tuto stránku a zrušte označení této varianty: „Vezmi na vědomí moje zájmy“.
V případě jakýchkoliv otázek o těchto Pravidlech o cookies, pošlete prosím e-mailovou zprávu na adresu [email protected] Tato Pravidla o cookies podléhají čas od času změnám, proto pravidelně navštěvujte tuto stránku, abyste měli přehled o eventuálních změnách.


Aby se zjednodušilo prohlížení našich internetových stránek, náš internetový server využívá cookies. Jedná se o velmi malé textové databáze, které server instaluje na počítač uživatele za účelem sledování výběru jednotlivých jazykových variant našich stránek, jakož i při vstupu na části stránek, které vyžadují zadání uživatelského jména a hesla. Cookies nelze využít pro spuštění programu nebo instalaci virusu na váš počítač. Cookies, které náš internetový server instaluje, se automaticky mažou z vašeho počítače na konci návštěvy (session), respektive v tom okamžiku, kdy opustíte naše stránky. Prohlížení našich stránek je možné i bez využití cookies, pokud je váš internetový prohlížeč tak nastaven.

Jak se využívají cookies?
Cookies se využívají k různým účelům. Umožňují vám, abyste byli rozpoznáni jako uživatel na všech stránkách jedné internetové stránky, mezi více internetovými stránkami nebo během využití aplikace. Typy informací, které my získáváme prostřednictvím cookies zahrnují IP adresu; ID zařízení; navštívené stránky; typ prohlížeče; informace o prohlížení; operační systém; druh prohlížeče; poskytovatele internetových služeb; časové označení; zda li jste odpověděli na inzerát; URL přesměrování; použité značky nebo aktivity na síti/ aplikaci.

Naše internetová stránka a aplikace využívají cookies k různým účelům:
Technické cookies: Svým návštěvníkům se snažíme zajistit pokročilou a jednoduchou internetovou stránku a aplikace, které se automaticky přizpůsobují jejich potřebám a přáním. Abychom toho dosáhli, využíváme technické cookies pro zobrazování naší internetové stránky a správnou činnosti, jakož i pro vytvoření vašeho uživatelského účtu, přihlášení a úpravu rezervace. Technické cookies jsou zcela nezbytné pro správnou činnost naší stránky.
Funkční cookies: Také využíváme funkční cookies, abychom si zapamatovali vaše nastavení a pomohli vám při účinném a efektivním využívání naší internetové stránky a aplikace. Také můžeme využívat cookies, abychom si zapamatovali vaše přihlašovací údaje, abyste nemuseli při každém přihlášení psát své uživatelské jméno a heslo. Vaše heslo bude v každém případě zobrazeno v šifrované formě. Tyto funkční cookies nejsou nezbytné pro fungování naší stránky nebo aplikace, ale jsou nápomocné pro další funkce a lepší fungování webové stránky.
Analytické cookies: Tyto cookies využíváme, abychom stanovili, jakým způsobem uživatelé využívají naši stránku. Tak můžeme zjistit, co je úspěšné a co není a optimalizovat a zlepšit svou internetovou stránku a aplikace, pochopit účinnost inzerce a komunikace a garantovat, že budeme i dále zajímaví a relevantní. Údaje, které shromažďujeme, zahrnují informace o internetových stránkách, které jste navštívili, stránkách, z kterých jste přesměrováni na naši stránku i stránky, z nichž jste opustili naši stránku, jakou platformu jste využili, jaké zprávy e-mailu jste otevřeli a reagovali na ně a datum a čas návštěvy.
Komerční cookies: Využíváme cookies třetích stran, jakož i vlastní, pro zobrazení personalizovaných inzerátů na našich stránkách i na druhých internetových stránkách. Tento postup se jmenuje „retargeting“ a je založen na vašem vyhledávání, jako jsou místa, která jste hledali, ubytovací objekty, které jste si prohlíželi a ceny, které vám byly zobrazeny.

Jaké možnosti jsou dostupné?
Pro více informací o cookies a jejich správě nebo vymazání navštivte allaboutcookies.org a stránku pro pomoc ve svém vyhledávači. V nastavení vyhledávačů jako je Internet Explorer, Safari, Firefox nebo Chrome, můžete určit, které cookies přijemete a které zamítnete. Místo, kde můžete najít nastavení, závisí na typu vašeho vyhledávače. Pomocí opce „Pomoc“ ve svém vyhledávači, můžete najít nastavení, které potřebujete.

Pokud si zvolíte opci, že nechcete přijmout určité technické a/nebo funkční cookies, možná nebudete moci využívat určité funkce na naší internetové stránce. Momentálně nepodporujeme nastavení vyhledávače "Do Not Track". V případě vytvoření společného standardu, který definuje, na co se přesně vztahuje nastavení vyhledávače “Do Not Track”, prověříme změnu tohoto Pravidla o cookies.

Analytika
Za účelem kontroly shromažďování údajů pro analytické účely, které provádí Google Analytics pro některé typy prohlížeče, můžete navštívit následující link: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (jen pro desktop). Pro kontrolu získávání údajů, které provádí Yandex.Metrica (nástroj pro sledování ruského vyhledávače YANDEX), uživatelé, jejichž zvolený jazyk je ruský, ukrajinský nebo turecký mohou navštívit následující link: yandex.com. Yandex.Metrica se nepoužívá pro uživatele jiných jazyků. Také máte opci deaktivace personalizované inzerce Yandex. Abyste toto mohli udělat, navštivte prosím tuto stránku a zrušte označení této varianty: „Vezmi na vědomí moje zájmy“.
V případě jakýchkoliv otázek o těchto Pravidlech o cookies, pošlete prosím e-mailovou zprávu na adresu [email protected] Tato Pravidla o cookies podléhají čas od času změnám, proto pravidelně navštěvujte tuto stránku, abyste měli přehled o eventuálních změnách.

Kontaktujte nás ohledně personalizované nabídky

Kde budete trávit dovolenou?

Bol, ostrov Brač

Brela, Makarská riviéra

Tučepi, Makarská riviéra

Starigrad-Paklenica

Všechny destinace

Kdy přijedete do Bluesunu?

Koho přivedete do Bluesun?

Rodina

Skupina

Pár

Jednotlivec

Koho přivedete do Bluesun?

Dospělí

- +

Děti

- +

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Speciální nabídky Objevte ubytování Objevte destinace Objevte zážitky Objevte Bluesun
phone

Zavolejte nám

Získejte exkluzivní přístup ke speciálním cenám pokojů v chorvatských hotelech na pláži

Ušetřete hodiny klikání online

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Děkujeme za váš zájem o Bluesun Hotels & Resorts Croatia

Toto pole je povinné

spinner1 spinner2