Ne postoji jedinstvena definicija korporativnog upravljanja koja se može primijeniti na sva društva, svaki oblik vlasničke strukture i na sve pravne sustave. Primjerice, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) definira korporativno upravljanje kao „interne mehanizme s pomoću kojih se vode i kontroliraju dionička društva […], a koji obuhvaćaju skup odnosa između menadžmenta (uprave) društva, njegova nadzornog odbora, dioničara i drugih nositelja interesa“.

Kodeks korporativnog upravljanja

Kao podrška razvoju i unaprjeđenju prakse korporativnog upravljanja, društvima u Hrvatskoj na raspolaganju je Kodeks korporativnog upravljanja Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Zagrebačke burze. Kodeks sadrži pravila, preporuke i smjernice zasnovane na domaćim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju pitanja korporativnog upravljanja i utemeljen je na općeprihvaćenim principima korporativnog upravljanja, uključujući i principe OECD-a.

Temeljna načela Kodeksa podrazumijevaju osiguravanje transparentnog poslovanja, definiranje detaljnih postupaka rada uprave i nadzornog odbora izdavatelja, izbjegavanje sukoba interesa relevantnih osoba u izdavatelju (članova uprave, nadzornog odbora, višeg rukovodstva), uspostavljanje učinkovite unutarnje kontrole i učinkovitog sustava odgovornosti.

Hrvatski Zakon o trgovačkim društvima obvezuje društva čijim se dionicama trguje na tržištu kapitala da u posebnom poglavlju godišnjeg izvješća navedu najmanje podatke o kodeksu korporativnog upravljanja koji ih obvezuje i/ili o kodeksu korporativnog upravljanja koje društvo dobrovoljno primjenjuje izvan onoga što se traži propisima. Zakon također propisuje da društvo mora navesti odstupa li od primjene kodeksa korporativnog upravljanja i objasniti razloge odstupanja

Navedeni zahtjevi se izvršavaju kroz godišnji upitnik korporativnog upravljanja.

Godišnji upitnik korporativnog upravljanja Sunce hoteli d.d. možete preuzeti ovdje.

Kodeks poslovnog ponašanja možete preuzeti ovdje.

Struktura upravljanja društvom

Pojam i pravni položaj društva uređen je Zakonom o trgovačkim društvima, koji se između ostaloga bavi pitanjima osnivanja, općih akata, kapitala, organizacije upravljanja i unutrašnjeg nadzora.

Zakon o trgovačkim društvima daje dioničkim društvima mogućnost da upravljanje organiziraju izborom između monističkog (eng. one-tier system, single board system) ili dualističkog sustava upravljanja (eng. two-tier system, dual board system). Ne postoji jedinstveni odgovor na pitanje koji je sustav korporacijskog upravljanja bolji.

Sunce hoteli d.d. je sukladno uobičajenoj domaćoj praksi ustrojeno kao dualistički sustav kojeg karakterizira postojanje razdvojenoga nadzornog odbora i uprave. Po ovom je sustavu svakodnevno upravljanje društvom povjereno upravi. Nju pak kontrolira nadzorni odbor, koji bira skupština.Osim mogućnosti izbora između dvaju različitih sustava organizacije upravljačkih organa, u poslovima unutrašnjeg nadzora i revizije poslovanja, društva koja su uvrštena na uređeno tržište tržišta kapitala su u obvezi formirati pojedine organe i radna tijela.


Glavna skupština (skupština dioničara)


Skupština je najviši organ upravljanja Društvom. Preko skupštine dioničari donose i odobravaju osnovne korporativne odluke. Skupština imenuje članove nadzornog odbora društva. Osim toga, nakon što Uprava i Nadzorni odbor utvrde godišnja financijska izvješća i izvješća revizora, skupština odlučuje o upotrebi dobiti i pokriću gubitaka (uključujući i isplatu dividendi), zatim o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, obavlja izbor vanjskog revizora, te odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenima zakonom i statutom Društva.Nadzorni odbor


Nadzorni odbor je odgovoran za imenovanje, usmjeravanje, kontroliranje rada i opoziv uprave, odnosno nadzor vođenja poslova društva. Uloga nadzornog odbora je usmjeravanje u donošenju strateških odluka i postavljanje okvira upravljanja, a ne neposredno vođenje društva.

Poslovnikom o radu nadzornog odbora uređuje se način rada, prava i obveze članova nadzornog odbora, način odlučivanja te druga pitanja značajna za rad Nadzornog odbora.

Poslovnik o radu nadzornog odbora Sunce hoteli d.d. možete preuzeti OVDJE.Uprava


Uprava vodi poslove društva i zastupa društvo. Uprava vodi poslove društva samostalno i na vlastitu odgovornost. U obavljanju svojih poslova uprava nije vezana uputama drugih tijela društva niti uputama koje joj daju većinski dioničari ili nadzorni odbor. Uprava je dužna uvijek djelovati isključivo u korist društva i dioničara, vodeći računa o interesima zaposlenika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti društva.

Poslovnikom o radu uprave, između ostaloga, uređuju se zadaci, odgovornost, organizacija, način rada i odlučivanja uprave društva.

Poslovnik o radu uprave Sunce hoteli d.d. možete preuzeti OVDJE.Komisije društva


Komisije odbora društva predviđene su zakonskim propisima i preporukama kodeksa korporativnog upravljanja.

Zakon o reviziji nalaže svakom društvu u Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište (kako je određeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala) obvezu imenovanja Revizijskog odbora, te ostavlja mogućnost formiranja i drugih komisija.

Zadaće i članstvo Revizijskog odbora je također uređeno Zakonom o reviziji.

Svrha Revizijskog odbora je pomoći nadzornom odboru društva u nadzoru nad (i) integritetom financijskih izvještaja, (ii) usklađenosti s pravnim i regulatornim zahtjevima, (iii) kvalifikacijama i neovisnosti revizorskog društva, i ukoliko je primjenjivo (iv) funkcijom unutarnje revizije društva.

Poslovnikom o radu Revizijskog odbora, između ostaloga, uređuju se svrha, zadaci, dužnosti i odgovornosti te izvještavanje odbora.

Poslovnik o radu Revizijskog odbora Sunce hoteli d.d. možete preuzeti OVDJE.

Radi pripreme i izradbe određenih prijedloga odluka ili provođenje određenog zadatka, uprava može osnivati povremena ili stalna stručna, radna ili savjetodavna tijela.

Sukladno svom Poslovniku, uprava je osnovala Investicijski odbor kao savjetodavno tijelo, čija je svrha da potpomaže rad i djelovanje uprave u području donošenja odluka o investicijama društva.

Detaljnije, Investicijski odbor ima za cilj:
(i) Razmotriti i procijeniti kapitalne potrebe hotelskog portfelja društva i druge imovine, te definirati dugoročne planove ulaganja; i
(ii) Pratiti, razmotriti i preporučiti odgovarajuće radnje ili aktivnosti vezane uz spajanja, akvizicije, značajnu prodaju ili kupnju imovine, te druge izvanredne transakcije za račun društva.

Poslovnik o radu Investicijskog odbora možete preuzeti OVDJE.


Vanjski nadzor


Vanjski nadzor poslovanja društva u prvom redu obuhvaća poslove revizije godišnjih financijskih izvješća. Ove poslove obavlja neovisno vanjsko revizorsko društvo u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju.

Neovisni vanjski revizori dužni su, na što je moguće jasniji način i nedvojbeno, izraziti svoje mišljenje o tome odražavaju li financijski izvještaji koje priprema uprava adekvatno stanje kapitala i financijsko stanje društva te rezultate za određeno vremensko razdoblje.

Neovisni vanjski revizor društva Sunce hoteli d.d. je Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb (EY). Prva godina angažmana EY-a je revizija financijskih izvještaja za godinu koja završava na dan 31.12.2017. godinu.

Statut

Statut je osnovni opći akt društva kojim se uređuje upravljanje Društvom i druga ključna pitanja povezana s organizacijom i poslovanjem. Također ima važnu javnu ulogu kada je riječ o odnosu društva prema trećim osobama jer pruža informacije o Društvu, a posebice o njegovu sustavu korporativnog upravljanja. Statut Sunce hoteli d.d. je usklađen s najboljom tržišnom praksom. Između ostaloga, Statutom se definiraju elementi najbolje tržišne prakse, odnosno zaštite manjinskih dioničara na način da se pojedine odluke glavne skupštine donose većom većinom nego što je propisana Zakonom o trgovačkim društvima (i to: isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica i povlačenje dionica Društva s uređenog tržišta), kao i uvođenjem (i) institut prethodne suglasnosti NO-a za poduzimanje bitnih radnji, a posebno za transakcije sa povezanim osobama te (ii) skupnog predstavljanja Društva.


Statut društva Sunce hoteli preuzmite u PDF obliku OVDJE.

Objavljivanje informacija

Smjernice korporativnog upravljanja OECD-a nalažu da se: "…pravodobno i točno objavljuju sva materijalno značajna pitanja koja se odnose na dioničko društvo, uključujući financijsko stanje, uspješnost, vlasničku strukturu i upravljanje društvom".

Pravodobno i točno objavljivanje informacija bitno je za dioničare, potencijalne ulagatelje, regulatorne organe i druge nositelje rizika poslovanja društva. Ključni je koncept koji je u osnovi OECD-ove preporuke koncept materijalnog značaja informacije. Materijalni značaj informacije može se definirati i kao karakteristika informacije ili slučaja koja ih čini dovoljno važnima da imaju utjecaj na cijenu dionica društva.

Hrvatsko zakonodavstvo i najbolja praksa predviđaju različite oblike i postupke za objavljivanje propisanih i povlaštenih informacija.

Dodatno, postoje i određene iznimke od objave tzv. povlaštenih informacija.

Sunce hoteli d.d. je posebnim internim aktom uredio postupanje s povlaštenim i propisanim informacijama koje se odnose na poslovanje društva, te njihovo objavljivanje i priopćavanje trećim osobama.

Kontaktirajte nas za prilagođenu ponudu

Gdje ćete provesti godišnji odmor?

Bol, otok Brač

Brela, Makarska rivijera

Tučepi, Makarska rivijera

Starigrad-Paklenica

Sve destinacije

Kada dolazite u Bluesun?

Koga dovodite u Bluesun?

Obitelj

Grupa

Par

Samci

Koga dovodite u Bluesun?

Odrasli

- +

Djeca

- +

Molimo unesite valjanu e-mail adresu!

Posebne Ponude Otkrijte smještaj Otkrijte destinacije Otkrijte iskustvo Otkrijte Bluesun
phone

Nazovite nas

Ostvarite ekskluzivan pristup posebnim cijenama soba u hrvatskim hotelima na plaži

Uštedite sate klikanja po internetu

Molimo unesite valjanu e-mail adresu!

Zahvaljujemo na vašem interesu za Bluesun Hotels & Resorts Hrvatska

Ovo polje je obavezno

spinner1 spinner2