Sunce Hoteli d.d. (zwane dalej: Bluesun Hotels & Resorts) szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe. Dane są gromadzone i przechowywane zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Kto jest kierownikiem przetwarzania danych osobowych?
Bluesun Hotels & Resorts (Radnička cesta 43, 10000 Zagrzeb, Chorwacja) jest kierownikiem przetwarzającym Państwa dane osobowe zgodnie z prawem i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Sunce Hoteli d.d. jako kierownik przetwarzania danych osobowych, określa cel i środki przetwarzania danych osobowych oraz jest odpowiedzialny za przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych w formie papierowej lub elektronicznej.

Specjalista ds. ochrony danych osobowych
Bluesun Hotels & Resorts zgodnie z właściwymi przepisami mianuje Urzędnika w zakresie ochrony danych osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawie wszystkich pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub korzystania z prawa do ochrony swoich danych osobowych. Kontakt: [email protected]

Dane, które gromadzimy
Gromadzimy tylko te dane, które są nam potrzebne do osiągnięcia celu gromadzenia.
Dane, które gromadzimy od Państwa to:
• imię i nazwisko
• data urodzenia
• adres
• adres e-mail
• numer telefonu i / lub faksu
• wszystkie inne dane, które nam Państwo ujawniliście i chcecie, aby pozostały one tajne.

Cel gromadzenia
Zgromadzone dane przeznaczone są wyłącznie dla:
• skuteczniejszej reakcji na Państwa zapytania
• wejścia do naszego systemu gier z nagrodami
• promocji naszych usług (newsletter)
• naszego, wewnętrznego przetwarzania danych statystycznych
• możliwości wysyłania publikacji, broszur i innych materiałów promocyjnych
• w dowolnym momencie możecie się Państwo wypisać z naszej listy mailingowej z wyraźnym oświadczeniem, po którym Bluesun Hotels & Resorts nie wykorzysta Państwa danych do celów promocyjnych.

Sunce Hoteli d.d. gwarantuje, że wszystkie firmy, które są częścią marki Bluesun Hotels & Resorts (WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o., Salve regina - Marija Bistrica d.o.o.) zgromadzone dane będą wykorzystywać tylko dla wyżej wymienionych celów.

Czas obowiązywania polityki prywatności
W momencie zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych, zgadzają się Państwo na to, abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem oraz że będą Państwo częścią naszej listy mailingowej. Państwa zgoda jest stała i w każdej chwili mogą Państwo usunąć swoje nazwisko z naszej listy mailingowej, co oznacza, że po tym Bluesun Hotels & Resorts nie będzie wykorzystywał Państwa danych z wyjątkiem celów wewnętrznych, np. dla informatyki lub statystycznego przetwarzania danych.

Treść polityki prywatności
Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie udostępniamy Państwa adresu e-mail ani żadnych innych informacji stronom trzecim, bez Państwa zgody, ponieważ jest to sprzeczne z naszą polityką prywatności. Bluesun Hotels & Resorts ściśle przestrzega zasad "bez spamu". Gromadzimy tylko te dane osobowe, które nam Państwo dobrowolnie podaliście. Nie wymagamy od Państwa przesłania nam takich informacji, aby umożliwić nam dostęp do Państwa strony internetowej oraz nie prosimy Państwa o udostępnienie więcej informacji niż jest to konieczne do wzięcia udziału w jakiejkolwiek działalności na naszych stronach internetowych.
Bluesun Hotels & Resorts nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe błędy i spowodowane siłą wyższą lub innymi obiektywnymi okolicznościami, które mogłyby przypadkowo naruszyć gwarantowaną ochronę Państwa danych, ale gwarantuje, że błąd zostanie poprawiony, jeśli jest to możliwe oraz tak szybko jak tylko będzie możliwe.

Wiadomość e-mail
W momencie wysyłania przez Państwa do nas wiadomość e-mail z danymi osobowymi, po których mogą być Państwo zidentyfikowani, przez e-mail z pytaniem lub komentarzem, lub przez formularz, który dostarczają nam Państwo, używamy tych informacji, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Bezpieczeństwo danych
Ze względów bezpieczeństwa danych pod tym adresem i w celu zapewnienia, że ta usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników, ten system komputerowy wykorzystuje oprogramowanie monitorujące wizyty online i rozpoznaje nieautoryzowane próby wysłania lub zmiany danych, jak również te, które mogłyby spowodować szkody w jakikolwiek inny sposób. Nieautoryzowane próby wysyłki lub zmiany danych w tej lokalizacji są surowo zabronione.

Ankiety online
Dane zbierane za pośrednictwem ankiety internetowej są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy jakości usług w hotelu Bluesun Hotels & Resorts. Będziecie Państwo zobowiązani użycia swojego adresu e-mail do wypełniania ankiety.

Ochrona danych osobowych dzieci
Bluesun Hotels & Resorts nie chce i nie zamierza gromadzić danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie będą one w żaden sposób wykorzystywane lub ujawniane osobom trzecim. Nie gromadzimy osobowych danych kontaktowych poza Internetem, z wyjątkiem przyznawania nagrody, a to jedynie za zgodą rodziców. Nie udostępniamy stronom trzecim żadnych danych osobowych bez uprzedniej zgody ich rodziców. Nie pozwalamy dzieciom bez zgody rodziców podawać do wiadomości publicznej lub w inny sposób rozpowszechniać dane osobowe lub inne materiały wysłane nam za pomocą, których można się z nimi skontaktować, ani zachęcać dzieci, aby w celu wzięcia udziału w konkursie lub innych działaniach ujawniać więcej informacji niż jest to niezbędne do wzięcia udziału w danym działaniu. W przypadkach, w których dzieci poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w loterii wymagamy najpierw od dziecka zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych do wzięcia udziału oraz konieczności podania adresu e-mail rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Jeśli dziecko poniżej 16 roku życia wygra jakąkolwiek nagrodę, powiadamia się o tym rodziców lub przedstawicieli ustawowych, za pośrednictwem adresu e-mail, telefonicznie lub pisemnie. Dane osobowe dziecka i rodzica są usuwane z naszej bazy danych, jeśli rodzic zażąda tego od nas. Jako rodzic lub przedstawiciel ustawowy zawsze mają Państwo prawo do żądania dostępu do wszystkich danych osobowych na temat swojego dziecka, które otrzymaliśmy z jednej z naszych stron, mogą Państwo zażądać usunięcia danych (jeśli te dane są nadal w naszej bazie danych) i/lub zakazać nam przyszłe gromadzenie i korzystanie danych Państwa dziecka. Jeśli jesteście Państwo rodzicem i chcą Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt z nami. Ponadto Bluesun Hotels & Resorts egzekwuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez dzieci na mocy specjalnych przepisów regulujących tę kwestię.

Zmiana danych
W każdej chwili możecie się Państwo z nami skontaktować, aby sprawdzić swoje dane osobowe, a także zaktualizować, poprawić lub usunąć swoje dane. Do tego czasu używamy Państwa danych do wymienionych celów.

Twoja zgoda
Wypełnianie formularzy na niniejszej stronie internetowej gwarantuje, że podane informacje są poprawne, że posiadają Państwo zdolność prawną oraz uprawnieni są Państwo do rozporządzania dostarczonymi informacjami i że w pełni zgadzają się Państwo, aby Bluesun Hotels & Resorts gromadziło i używało Państwa dane zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami ich własnej polityki prywatności.

Transparentność
Wszelkie poprawki dotyczące polityki prywatności będą publikowane na tej stronie i będą dostępne dla wszystkich.

Prawa respondenta
Bluesun Hotels & Resorts powinien respondentowi, na jego wniosek, podać następujące informacje: tożsamość i dane kontaktowe kierownika przetwarzania, dane kontaktowe urzędnika do spraw ochrony danych i cel przetwarzania dla którego wykorzystywane są dane osobowe, a także podstawę prawną do przetwarzania, uzasadnione interesy, odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych, intencję przekazywania danych osobowych do państw trzecich (jeśli istnieją), okres przechowywania danych lub kryteria, które określają ten okres, prawa odnoszące się do zgody, potencjalne istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, który obejmuje wykonywanie profili (sensowne informacje, o której logice przetwarzania chodzi oraz potencjalne konsekwencje i znaczenie samego przetwarzania dla respondenta) oraz istnienie poniżej wymienionych praw. W przypadku, gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od respondenta, źródło danych osobowych jest wymienione wraz z wymienionymi danymi.

Bluesun Hotels & Resorts przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem, z poszanowaniem wymienionych poniżej praw respondentów:
1. Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”) - respondent posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych odnoszących się do niego, a Bluesun Hotels & Resorts jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
• dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób,
• respondent wycofał swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania,
• respondent zgłosił sprzeciwił na przetwarzanie, a uzasadnione powody dla realizacji prawa do usunięcia mają większą wagę niż uzasadnione interesy Bluesun Hotels & Resorts do przetwarzania i/lub przechowywania danych osobowych,
• dane osobowe są przetwarzane nielegalnie,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
2. Prawo dostępu do danych - respondent jest uprawniony do otrzymania potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli takie dane osobowe są przetwarzane posiada on prawo wiedzieć wszystko o dostępu do danych osobowych i celu przetwarzania danych, kategorii danych, potencjalnych odbiorców, którymi dane osobowe będą ujawniane itp.
3. Prawo do korekty - respondent ma prawo, bez zbędnej zwłoki, uzyskać korektę nieprawidłowych danych osobowych, które odnoszą się na niego. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania, respondent ma prawo do uzupełniania niekompletnych danych osobowych, między innymi poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia. Ponadto respondenci są zobowiązani do aktualizowania danych osobowych w relacjach biznesowych z Bluesun Hotels & Resorts.
4. Prawo do transferu danych - respondent posiada prawo do otrzymania danych osobowych odnoszących się do niego, które dostarczył Bluesun Hotels & Resorts w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie i formacie do odczytu maszynowego oraz posiada prawo do przekazania tych danych innemu kierownikowi przetwarzania danych. Należy wziąć pod uwagę, że prawo do przeniesienia dotyczy wyłącznie danych osobowych respondenta.
5. Prawo na sprzeciw - respondent posiada prawo, w oparciu o swoją szczególną sytuację, do złożenia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Bluesun Hotels & Resorts w tej sytuacji nie jest już upoważniony do przetwarzania danych osobowych, chyba że udowodni, że istnieją istotne i prawne powody do przetwarzania, które wykraczają poza interesy, prawa i wolności respondenta, lub w celu ustawienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, respondent w każdej chwili ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych odnoszących się do niego dla celów takiego marketingu, który obejmuje wykonanie profilu w stopniu, który jest związany z takim marketingiem bezpośrednim.
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - respondent ma prawo zażądać ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy kwestionuje on prawdziwości danych osobowych, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i jest przeciwny do usuwania danych osobowych a zamiast tego stara się ograniczyć ich stosowanie, w przypadku, gdy pozwany wniósł skargę o przetwarzaniu.
Respondent ma prawo w każdej chwili zażądać wykonania któregokolwiek z tych praw. Na wniosek respondenta udziela mu się informacji o działaniach podjętych w związku z tymi prawami, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku (w zależności od ilości i złożoności wniosku).
Na wszystkie wnioski będzie się próbować odpowiedzieć w ciągu jednego miesiąca, jeśli będzie to konieczne, termin ten zostanie przedłużony maksymalnie o dwa dodatkowe miesiące. Jeśli Bluesun Hotels & Resorts nie postąpi zgodne z wnioskiem respondenta w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, powiadomi respondenta o przyczynach braku postępowania. Przyczyny braku postępowania oznaczają istnienie prawnych przesłanek do przetwarzania, które Bluesun Hotels & Resorts uniemożliwiają obsługę.
Ponadto, respondent ma prawo do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które się go istotnie dotyczą, nie odnoszą się do niego, w tym wykonanie profilu, chyba, że ta decyzja:
- wymagana jest do zawarcia lub wykonania umowy między respondentem a Bluesun Hotels & Resorts,
- dozwolona jest przez prawo,
- opiera się na wyraźnej akceptacji respondenta.

Używanie plików cookie („cookies”)
W celu ułatwienia przeglądania naszych stron internetowych, nasz globalny serwer sieciowy wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe umieszczane przez serwer na komputerze użytkownika w celu monitorowania wykorzystania poszczególnych wersji językowych naszych stron internetowych, a także, gdy dostęp do części strony internetowej wymagają podania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani instalowania wirusów na Państwa komputerze. Pliki cookie, które używa nasz serwis internetowy są automatycznie usuwane z komputera po zakończeniu sesji, czyli w momencie opuszczenia naszej strony internetowej. Przegląd naszych stron jest również możliwy bez użycia plików cookie, jeśli Państwa przeglądarka jest tak skonfigurowana.

W jaki sposób są używane pliki cookie?
Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów. Umożliwia rozpoznawanie tego samego użytkownika na wszystkich stronach w obrębie jednej strony internetowej, między wieloma stronami lub podczas korzystania z aplikacji. Rodzaje informacji gromadzonych przez pliki cookie obejmują adres IP; Identyfikator urządzenia; odwiedzane strony; typ przeglądarki; informacje o przeglądaniu; system operacyjny; typ przeglądarki; dostawcę usług internetowych; znacznik czasu; czy odpowiedziałeś na ogłoszenie; przekierowanie domeny na adres URL; używane funkcje lub czynności w obrębie strony internetowej/aplikacji.

Nasza strona internetowa i aplikacje wykorzystują pliki cookie do różnych celów:
Techniczne pliki cookie: Staramy się zapewnić naszym odwiedzającym zaawansowaną i łatwą stronę internetową oraz aplikacje, które automatycznie dostosowują się do ich potrzeb i pragnień. W tym celu korzystamy z technicznych plików cookie, aby wyświetlić naszą stronę internetową i prawidłową pracę, a także utworzyć konto, zarejestrować się i edytować rezerwacje. Pliki cookie techniczne są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania naszej strony.

Funkcjonalne pliki cookie: Używamy również funkcjonalnych plików cookie, aby zapamiętać Państwa preferencje i pomóc Państwu efektywnie i skutecznie korzystać z naszej strony internetowej i aplikacji. Możemy również używać plików cookie do zapamiętywania danych logowania, aby nie trzeba było wpisywać nazwy użytkownika i hasła przy każdej rejestracji. Państwa hasło będzie nadal wyświetlane w postaci zaszyfrowanej. Te funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne do działania naszej witryny lub aplikacji, ale są odpowiedzialne za dodatkową funkcjonalność i lepsze funkcjonowanie strony.
Analityczne pliki cookie: Używamy tych plików cookie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszej witryny. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, co się udało a co nie oraz optymalizować i ulepszać naszą stronę internetową i aplikacje, zrozumieć skuteczność reklamy i komunikacji oraz zapewnić, że pozostaniemy interesującymi i odpowiednimi. Informacje, które zbieramy, zawierają informacje o odwiedzonych stronach internetowych, o stronach, z których zostaliście Państwo przekierowani do naszej strony internetowej, a także o stronach, z których opuściliście Państwo naszą stronę internetową, z której platformy Państwo korzystaliście, o wiadomościach e-mail, które Państwo otworzyliście i działaliście w oparciu o tę datę i czas wizyty.
Komercyjne pliki cookie: Używamy plików cookie stron trzecich, jak również naszych własnych, do wyświetlania spersonalizowanych reklam na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych. Proces ten nazywa się "retargeting” (ponownym przekierowaniem) i opiera się na Państwa wyszukiwaniach, takich jak miejsca docelowe, które Państwo szukaliście, obiekty noclegowe, które Państwo oglądaliście i ceny, które zostały Państwu przedstawione.

Jakie opcje są dla Państwa dostępne?
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie oraz jak nimi zarządzać lub je usuwać, odwiedźcie Państwo stronę allaboutcookies.org i stronę pomocy w Państwa przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki, takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox lub Chrome, możecie Państwo określić, które pliki cookie chcą Państwo zaakceptować, a które odrzucić. Lokalizacja, w której można znaleźć ustawienia, zależy od rodzaju przeglądarki. Użyjcie Państwo opcji "Pomoc" w przeglądarce, aby znaleźć potrzebne ustawienia.

Jeśli zdecydują się Państwo nie zaakceptować niektórych plików cookie technicznych i/lub funkcjonalnych, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji na naszej stronie internetowej. Obecnie nie obsługujemy ustawień przeglądarki "Do Not Track” (Nie śledź). W przypadku tworzenia wspólnego standardu, który definiuje dokładne ustawienia przeglądarki "Do Not Track”, rozważymy zmianę tych zasad dotyczących plików cookie.

Analityka
W celu kontrolowania analityki gromadzonych danych w Google Analytics dla niektórych typów wyszukiwarek mogą Państwo przejść do następującego linku: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (tylko na pulpicie). Aby kontrolować gromadzenie danych przez Yandex.Metrica (narzędzie do monitorowania rosyjskiej wyszukiwarki YANDEX), użytkownicy, którzy mają wybór języka rosyjskiego, ukraińskiego lub tureckiego, mogą odwiedzić poniższy link: yandex.com. Yandex.Metrica nie jest używana dla użytkowników w innych języków. Mają Państwo również możliwość dezaktywacji spersonalizowanej reklamy Yandex. Aby to zrobić, odwiedźcie Państwo tę stronę i odznaczcie pole "Rozważ moje zainteresowania".

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki plików cookie, prosimy o wysłanie wiadomość e-mail na adres [email protected] Te zasady dotyczące plików cookie podlegają okresowym zmianom, dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę, aby mogli Państwo być zapoznani z jakimikolwiek zmianami.Sunce Hoteli d.d. (zwane dalej: Bluesun Hotels & Resorts) szanuje Państwa prywatność i zobowiązuje się chronić Państwa dane osobowe. Dane są gromadzone i przechowywane zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

Kto jest kierownikiem przetwarzania danych osobowych?
Bluesun Hotels & Resorts (Trpinska 9, 10000 Zagrzeb, Chorwacja) jest kierownikiem przetwarzającym Państwa dane osobowe zgodnie z prawem i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Sunce Hoteli d.d. jako kierownik przetwarzania danych osobowych, określa cel i środki przetwarzania danych osobowych oraz jest odpowiedzialny za przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych w formie papierowej lub elektronicznej.

Specjalista ds. ochrony danych osobowych
Bluesun Hotels & Resorts zgodnie z właściwymi przepisami mianuje Urzędnika w zakresie ochrony danych osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawie wszystkich pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub korzystania z prawa do ochrony swoich danych osobowych. Kontakt: [email protected]

Dane, które gromadzimy
Gromadzimy tylko te dane, które są nam potrzebne do osiągnięcia celu gromadzenia.
Dane, które gromadzimy od Państwa to:
• imię i nazwisko
• data urodzenia
• adres
• adres e-mail
• numer telefonu i / lub faksu
• wszystkie inne dane, które nam Państwo ujawniliście i chcecie, aby pozostały one tajne.

Cel gromadzenia
Zgromadzone dane przeznaczone są wyłącznie dla:
• skuteczniejszej reakcji na Państwa zapytania
• wejścia do naszego systemu gier z nagrodami
• promocji naszych usług (newsletter)
• naszego, wewnętrznego przetwarzania danych statystycznych
• możliwości wysyłania publikacji, broszur i innych materiałów promocyjnych
• w dowolnym momencie możecie się Państwo wypisać z naszej listy mailingowej z wyraźnym oświadczeniem, po którym Bluesun Hotels & Resorts nie wykorzysta Państwa danych do celów promocyjnych.

Sunce Hoteli d.d. gwarantuje, że wszystkie firmy, które są częścią marki Bluesun Hotels & Resorts (WOT Hotels Adriatic Asset Company d.o.o., Salve regina - Marija Bistrica d.o.o.) zgromadzone dane będą wykorzystywać tylko dla wyżej wymienionych celów.

Czas obowiązywania polityki prywatności
W momencie zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych, zgadzają się Państwo na to, abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem oraz że będą Państwo częścią naszej listy mailingowej. Państwa zgoda jest stała i w każdej chwili mogą Państwo usunąć swoje nazwisko z naszej listy mailingowej, co oznacza, że po tym Bluesun Hotels & Resorts nie będzie wykorzystywał Państwa danych z wyjątkiem celów wewnętrznych, np. dla informatyki lub statystycznego przetwarzania danych.

Treść polityki prywatności
Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie udostępniamy Państwa adresu e-mail ani żadnych innych informacji stronom trzecim, bez Państwa zgody, ponieważ jest to sprzeczne z naszą polityką prywatności. Bluesun Hotels & Resorts ściśle przestrzega zasad "bez spamu". Gromadzimy tylko te dane osobowe, które nam Państwo dobrowolnie podaliście. Nie wymagamy od Państwa przesłania nam takich informacji, aby umożliwić nam dostęp do Państwa strony internetowej oraz nie prosimy Państwa o udostępnienie więcej informacji niż jest to konieczne do wzięcia udziału w jakiejkolwiek działalności na naszych stronach internetowych.
Bluesun Hotels & Resorts nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe błędy i spowodowane siłą wyższą lub innymi obiektywnymi okolicznościami, które mogłyby przypadkowo naruszyć gwarantowaną ochronę Państwa danych, ale gwarantuje, że błąd zostanie poprawiony, jeśli jest to możliwe oraz tak szybko jak tylko będzie możliwe.

Wiadomość e-mail
W momencie wysyłania przez Państwa do nas wiadomość e-mail z danymi osobowymi, po których mogą być Państwo zidentyfikowani, przez e-mail z pytaniem lub komentarzem, lub przez formularz, który dostarczają nam Państwo, używamy tych informacji, aby spełnić Państwa oczekiwania.

Bezpieczeństwo danych
Ze względów bezpieczeństwa danych pod tym adresem i w celu zapewnienia, że ta usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników, ten system komputerowy wykorzystuje oprogramowanie monitorujące wizyty online i rozpoznaje nieautoryzowane próby wysłania lub zmiany danych, jak również te, które mogłyby spowodować szkody w jakikolwiek inny sposób. Nieautoryzowane próby wysyłki lub zmiany danych w tej lokalizacji są surowo zabronione.

Ankiety online
Dane zbierane za pośrednictwem ankiety internetowej są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy jakości usług w hotelu Bluesun Hotels & Resorts. Będziecie Państwo zobowiązani użycia swojego adresu e-mail do wypełniania ankiety.

Ochrona danych osobowych dzieci
Bluesun Hotels & Resorts nie chce i nie zamierza gromadzić danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia i nie będą one w żaden sposób wykorzystywane lub ujawniane osobom trzecim. Nie gromadzimy osobowych danych kontaktowych poza Internetem, z wyjątkiem przyznawania nagrody, a to jedynie za zgodą rodziców. Nie udostępniamy stronom trzecim żadnych danych osobowych bez uprzedniej zgody ich rodziców. Nie pozwalamy dzieciom bez zgody rodziców podawać do wiadomości publicznej lub w inny sposób rozpowszechniać dane osobowe lub inne materiały wysłane nam za pomocą, których można się z nimi skontaktować, ani zachęcać dzieci, aby w celu wzięcia udziału w konkursie lub innych działaniach ujawniać więcej informacji niż jest to niezbędne do wzięcia udziału w danym działaniu. W przypadkach, w których dzieci poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w loterii wymagamy najpierw od dziecka zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych do wzięcia udziału oraz konieczności podania adresu e-mail rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Jeśli dziecko poniżej 16 roku życia wygra jakąkolwiek nagrodę, powiadamia się o tym rodziców lub przedstawicieli ustawowych, za pośrednictwem adresu e-mail, telefonicznie lub pisemnie. Dane osobowe dziecka i rodzica są usuwane z naszej bazy danych, jeśli rodzic zażąda tego od nas. Jako rodzic lub przedstawiciel ustawowy zawsze mają Państwo prawo do żądania dostępu do wszystkich danych osobowych na temat swojego dziecka, które otrzymaliśmy z jednej z naszych stron, mogą Państwo zażądać usunięcia danych (jeśli te dane są nadal w naszej bazie danych) i/lub zakazać nam przyszłe gromadzenie i korzystanie danych Państwa dziecka. Jeśli jesteście Państwo rodzicem i chcą Państwo skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt z nami. Ponadto Bluesun Hotels & Resorts egzekwuje ochronę danych osobowych przekazywanych przez dzieci na mocy specjalnych przepisów regulujących tę kwestię.

Zmiana danych
W każdej chwili możecie się Państwo z nami skontaktować, aby sprawdzić swoje dane osobowe, a także zaktualizować, poprawić lub usunąć swoje dane. Do tego czasu używamy Państwa danych do wymienionych celów.

Twoja zgoda
Wypełnianie formularzy na niniejszej stronie internetowej gwarantuje, że podane informacje są poprawne, że posiadają Państwo zdolność prawną oraz uprawnieni są Państwo do rozporządzania dostarczonymi informacjami i że w pełni zgadzają się Państwo, aby Bluesun Hotels & Resorts gromadziło i używało Państwa dane zgodnie z przepisami prawa oraz warunkami ich własnej polityki prywatności.

Transparentność
Wszelkie poprawki dotyczące polityki prywatności będą publikowane na tej stronie i będą dostępne dla wszystkich.

Prawa respondenta
Bluesun Hotels & Resorts powinien respondentowi, na jego wniosek, podać następujące informacje: tożsamość i dane kontaktowe kierownika przetwarzania, dane kontaktowe urzędnika do spraw ochrony danych i cel przetwarzania dla którego wykorzystywane są dane osobowe, a także podstawę prawną do przetwarzania, uzasadnione interesy, odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych, intencję przekazywania danych osobowych do państw trzecich (jeśli istnieją), okres przechowywania danych lub kryteria, które określają ten okres, prawa odnoszące się do zgody, potencjalne istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, który obejmuje wykonywanie profili (sensowne informacje, o której logice przetwarzania chodzi oraz potencjalne konsekwencje i znaczenie samego przetwarzania dla respondenta) oraz istnienie poniżej wymienionych praw. W przypadku, gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od respondenta, źródło danych osobowych jest wymienione wraz z wymienionymi danymi.

Bluesun Hotels & Resorts przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem, z poszanowaniem wymienionych poniżej praw respondentów:
1. Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”) - respondent posiada prawo do żądania usunięcia danych osobowych odnoszących się do niego, a Bluesun Hotels & Resorts jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
• dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób,
• respondent wycofał swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania,
• respondent zgłosił sprzeciwił na przetwarzanie, a uzasadnione powody dla realizacji prawa do usunięcia mają większą wagę niż uzasadnione interesy Bluesun Hotels & Resorts do przetwarzania i/lub przechowywania danych osobowych,
• dane osobowe są przetwarzane nielegalnie,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego.
2. Prawo dostępu do danych - respondent jest uprawniony do otrzymania potwierdzenia czy jego dane osobowe są przetwarzane, a jeśli takie dane osobowe są przetwarzane posiada on prawo wiedzieć wszystko o dostępu do danych osobowych i celu przetwarzania danych, kategorii danych, potencjalnych odbiorców, którymi dane osobowe będą ujawniane itp.
3. Prawo do korekty - respondent ma prawo, bez zbędnej zwłoki, uzyskać korektę nieprawidłowych danych osobowych, które odnoszą się na niego. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania, respondent ma prawo do uzupełniania niekompletnych danych osobowych, między innymi poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia. Ponadto respondenci są zobowiązani do aktualizowania danych osobowych w relacjach biznesowych z Bluesun Hotels & Resorts.
4. Prawo do transferu danych - respondent posiada prawo do otrzymania danych osobowych odnoszących się do niego, które dostarczył Bluesun Hotels & Resorts w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie i formacie do odczytu maszynowego oraz posiada prawo do przekazania tych danych innemu kierownikowi przetwarzania danych. Należy wziąć pod uwagę, że prawo do przeniesienia dotyczy wyłącznie danych osobowych respondenta.
5. Prawo na sprzeciw - respondent posiada prawo, w oparciu o swoją szczególną sytuację, do złożenia w dowolnym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Bluesun Hotels & Resorts w tej sytuacji nie jest już upoważniony do przetwarzania danych osobowych, chyba że udowodni, że istnieją istotne i prawne powody do przetwarzania, które wykraczają poza interesy, prawa i wolności respondenta, lub w celu ustawienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, respondent w każdej chwili ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych odnoszących się do niego dla celów takiego marketingu, który obejmuje wykonanie profilu w stopniu, który jest związany z takim marketingiem bezpośrednim.
6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - respondent ma prawo zażądać ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy kwestionuje on prawdziwości danych osobowych, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem i jest przeciwny do usuwania danych osobowych a zamiast tego stara się ograniczyć ich stosowanie, w przypadku, gdy pozwany wniósł skargę o przetwarzaniu.
Respondent ma prawo w każdej chwili zażądać wykonania któregokolwiek z tych praw. Na wniosek respondenta udziela mu się informacji o działaniach podjętych w związku z tymi prawami, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od otrzymania wniosku (w zależności od ilości i złożoności wniosku).
Na wszystkie wnioski będzie się próbować odpowiedzieć w ciągu jednego miesiąca, jeśli będzie to konieczne, termin ten zostanie przedłużony maksymalnie o dwa dodatkowe miesiące. Jeśli Bluesun Hotels & Resorts nie postąpi zgodne z wnioskiem respondenta w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, powiadomi respondenta o przyczynach braku postępowania. Przyczyny braku postępowania oznaczają istnienie prawnych przesłanek do przetwarzania, które Bluesun Hotels & Resorts uniemożliwiają obsługę.
Ponadto, respondent ma prawo do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które się go istotnie dotyczą, nie odnoszą się do niego, w tym wykonanie profilu, chyba, że ta decyzja:
- wymagana jest do zawarcia lub wykonania umowy między respondentem a Bluesun Hotels & Resorts,
- dozwolona jest przez prawo,
- opiera się na wyraźnej akceptacji respondenta.

Używanie plików cookie („cookies”)
W celu ułatwienia przeglądania naszych stron internetowych, nasz globalny serwer sieciowy wykorzystuje pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe umieszczane przez serwer na komputerze użytkownika w celu monitorowania wykorzystania poszczególnych wersji językowych naszych stron internetowych, a także, gdy dostęp do części strony internetowej wymagają podania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani instalowania wirusów na Państwa komputerze. Pliki cookie, które używa nasz serwis internetowy są automatycznie usuwane z komputera po zakończeniu sesji, czyli w momencie opuszczenia naszej strony internetowej. Przegląd naszych stron jest również możliwy bez użycia plików cookie, jeśli Państwa przeglądarka jest tak skonfigurowana.

W jaki sposób są używane pliki cookie?
Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów. Umożliwia rozpoznawanie tego samego użytkownika na wszystkich stronach w obrębie jednej strony internetowej, między wieloma stronami lub podczas korzystania z aplikacji. Rodzaje informacji gromadzonych przez pliki cookie obejmują adres IP; Identyfikator urządzenia; odwiedzane strony; typ przeglądarki; informacje o przeglądaniu; system operacyjny; typ przeglądarki; dostawcę usług internetowych; znacznik czasu; czy odpowiedziałeś na ogłoszenie; przekierowanie domeny na adres URL; używane funkcje lub czynności w obrębie strony internetowej/aplikacji.

Nasza strona internetowa i aplikacje wykorzystują pliki cookie do różnych celów:
Techniczne pliki cookie: Staramy się zapewnić naszym odwiedzającym zaawansowaną i łatwą stronę internetową oraz aplikacje, które automatycznie dostosowują się do ich potrzeb i pragnień. W tym celu korzystamy z technicznych plików cookie, aby wyświetlić naszą stronę internetową i prawidłową pracę, a także utworzyć konto, zarejestrować się i edytować rezerwacje. Pliki cookie techniczne są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania naszej strony.

Funkcjonalne pliki cookie: Używamy również funkcjonalnych plików cookie, aby zapamiętać Państwa preferencje i pomóc Państwu efektywnie i skutecznie korzystać z naszej strony internetowej i aplikacji. Możemy również używać plików cookie do zapamiętywania danych logowania, aby nie trzeba było wpisywać nazwy użytkownika i hasła przy każdej rejestracji. Państwa hasło będzie nadal wyświetlane w postaci zaszyfrowanej. Te funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne do działania naszej witryny lub aplikacji, ale są odpowiedzialne za dodatkową funkcjonalność i lepsze funkcjonowanie strony.
Analityczne pliki cookie: Używamy tych plików cookie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z naszej witryny. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, co się udało a co nie oraz optymalizować i ulepszać naszą stronę internetową i aplikacje, zrozumieć skuteczność reklamy i komunikacji oraz zapewnić, że pozostaniemy interesującymi i odpowiednimi. Informacje, które zbieramy, zawierają informacje o odwiedzonych stronach internetowych, o stronach, z których zostaliście Państwo przekierowani do naszej strony internetowej, a także o stronach, z których opuściliście Państwo naszą stronę internetową, z której platformy Państwo korzystaliście, o wiadomościach e-mail, które Państwo otworzyliście i działaliście w oparciu o tę datę i czas wizyty.
Komercyjne pliki cookie: Używamy plików cookie stron trzecich, jak również naszych własnych, do wyświetlania spersonalizowanych reklam na naszej stronie internetowej i na innych stronach internetowych. Proces ten nazywa się "retargeting” (ponownym przekierowaniem) i opiera się na Państwa wyszukiwaniach, takich jak miejsca docelowe, które Państwo szukaliście, obiekty noclegowe, które Państwo oglądaliście i ceny, które zostały Państwu przedstawione.

Jakie opcje są dla Państwa dostępne?
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie oraz jak nimi zarządzać lub je usuwać, odwiedźcie Państwo stronę allaboutcookies.org i stronę pomocy w Państwa przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki, takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox lub Chrome, możecie Państwo określić, które pliki cookie chcą Państwo zaakceptować, a które odrzucić. Lokalizacja, w której można znaleźć ustawienia, zależy od rodzaju przeglądarki. Użyjcie Państwo opcji "Pomoc" w przeglądarce, aby znaleźć potrzebne ustawienia.

Jeśli zdecydują się Państwo nie zaakceptować niektórych plików cookie technicznych i/lub funkcjonalnych, mogą Państwo nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji na naszej stronie internetowej. Obecnie nie obsługujemy ustawień przeglądarki "Do Not Track” (Nie śledź). W przypadku tworzenia wspólnego standardu, który definiuje dokładne ustawienia przeglądarki "Do Not Track”, rozważymy zmianę tych zasad dotyczących plików cookie.

Analityka
W celu kontrolowania analityki gromadzonych danych w Google Analytics dla niektórych typów wyszukiwarek mogą Państwo przejść do następującego linku: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (tylko na pulpicie). Aby kontrolować gromadzenie danych przez Yandex.Metrica (narzędzie do monitorowania rosyjskiej wyszukiwarki YANDEX), użytkownicy, którzy mają wybór języka rosyjskiego, ukraińskiego lub tureckiego, mogą odwiedzić poniższy link: yandex.com. Yandex.Metrica nie jest używana dla użytkowników w innych języków. Mają Państwo również możliwość dezaktywacji spersonalizowanej reklamy Yandex. Aby to zrobić, odwiedźcie Państwo tę stronę i odznaczcie pole "Rozważ moje zainteresowania".

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki plików cookie, prosimy o wysłanie wiadomość e-mail na adres [email protected] Te zasady dotyczące plików cookie podlegają okresowym zmianom, dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę, aby mogli Państwo być zapoznani z jakimikolwiek zmianami.

Skontaktuj się z nami w sprawie indywidualnej oferty

Gdzie spędzisz wakacje?

Bol, wyspa Brač

Brela, Riwiera Makarska

Tučepi, Riwiera Makarska

Starigrad-Paklenica

Minden úticél

Kiedy planujesz przyjazd do Bluesun?

Z kim przyjedziesz do Bluesun?

Rodzina

Grupa

Para

Singiel

Z kim przyjedziesz do Bluesun?

Dorośli

- +

Dzieci

- +

Prosimy o wprowadzenie adresu e-mailowego!

Oferty specjalne Odkryj zakwaterowanie Odkryj destynacje Odkryj doświadczenie Odkryj Bluesun
phone

Zadzwoń do nas

Uzyskaj ekskluzywny dostęp do specjalnych cen za pokoje w chorwackich hotelach na plaży

Zaoszczędź godziny klikania na w sieci

Prosimy o wprowadzenie adresu e-mailowego!

Dziękujemy za zainteresowanie Bluesun Hotels & Resorts Chorwacja

Pole obowiązkowe

spinner1 spinner2