POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Hotely řetězce Bluesun jsou si vědomy dopadu činnosti hotelů na životní prostředí a chtějí fungovat efektivnějším způsobem, aby tento dopad dodatečně snižovaly. Soustředíme se na snižování spotřeby energie a vody i nižší vytváření odpadu. Tato politika je implementována do našeho (každodenního) podnikání a je relevantní pro všechny zúčastněné strany naší činnosti včetně našich hostů.


Aktivity, které provádíme:

• aktivně sledujeme spotřebu energie a dbáme na to, abychom ji snižovali na minimum,

• při nákupu nového zařízení bereme v úvahu to, které je nízkoenergetické a udržitelné,

• aktivně podporujeme třídění různých druhů odpadu a hostům i zaměstnancům umožňujeme snadný přístup k příslušným nádobám na recyklaci,

• účastníme se místního programu recyklace odpadu, v rámci kterého místní správa zajišťuje pro hotely centrální recyklační kontejnery pro třídění skla, papíru, hliníku a plastů,

• namísto jednorázových plastových výrobků používáme výrobky udržitelné,

• kdekoli je to možné instalujeme v hotelech energeticky účinné osvětlení (LED),

• dbáme na spotřebu pitné vody, a sice pečlivou kontrolou průtoku vody našimi ubytovacími zařízeními včetně našich zahrad; ve vztahu ke všem našim zaměstnancům i uživatelům komunikujeme a propagujeme postupy pro úsporu vody,

• přizpůsobujeme se všem platným zákonům o životním prostředí,

• pravidelně zavádíme omezení průtoku vody na všech vodovodních bateriích,

• stávající modely chladniček pravidelně zaměňujeme za modely nepoškozující ozónovou vrstvu,

• motivujeme naše hosty, aby nás podporovali v našich environmentálních cílech prostřednictvím písemné komunikace o udržitelnosti.

Pravidelně školíme všechny naše zaměstnance a vzděláváme naše hosty, dodavatele i partnery, abychom podnítili jejich zájem o podporu našeho systému environmentálního managementu, a přispěli tak k našemu pokroku.


POLITIKA PRÁCE A LIDSKÝCH PRÁV


Hotely řetězce Bluesun se věnují řízení svého podnikání způsobem, který je v souladu s národně i mezinárodně uznávanými standardy práce a lidských práv.

Jsme si vědomi naší odpovědnosti za respektování a ochranu těchto práv ve vztazích k našim zaměstnancům, hostům, dodavatelům, místní komunitě i všem ostatním zúčastněným stranám naší činnosti.

Hotely řetězce Bluesun netolerují žádnou formu obtěžování ani diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví, věku, národnosti, barvy pleti, sexuální orientace či odborové činnosti.


Děláme vše pro to, aby byla spravedlivá pracovní praxe a lidská práva obecně podporována a prosazována prostřednictvím:

• respektování všech příslušných zákonů o práci a lidských právech,

• pravidelného vzdělávání našich zaměstnanců o pracovních standardech a otázkách lidských práv,

• transparentní politiky zaměstnávání vycházející z rozmanitosti, rovnosti a začleněnosti,

• písemné komunikace o veškerých pracovních podmínkách, pravidlech chování a právech pracovníků na začátku jejich pracovního poměru,

• příležitostí pro rozvoj a profesní postup našich zaměstnanců, kdykoli je to možné,

• umožnění našim zaměstnancům, aby se zapojili do odborové činnosti a během pracovní doby se účastnili odborových aktivit,

• možnosti školení všech zaměstnanců v oblasti osobního i profesního rozvoje (jazykové kurzy, školení pro konkrétní pozice atd.),

• shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců za účelem zlepšení jejich komfortu na pracovišti,

• upřednostňování regionálních a místních dodavatelů a partnerů.

Lidé jsou hybnou silou úspěšného podnikání. Odpovědností firmy je zajistit smysluplné zaměstnání a my věříme v rozvoj talentu našeho týmu a navýšení zaměstnanosti mladých lidí.

Tyto zásady jsou zaměstnancům dostupné na nástěnkách a hostům v hotelových prostorách a na webových stránkách.


POLITIKA KOMUNITY


Hotely řetězce Bluesun se nacházejí v těch nejkrásnějších destinacích Chorvatska: ve Starigradu Paklenici, obci Brela, městečku Tučepi a na ostrově Brač.

Životní styl každé z našich destinací sdílíme s četnými členy rodiny i přáteli, a proto je v nejlepším zájmu našich hotelů mít dobré a kvalitní vztahy s místní komunitou a místními podniky, se kterými spolupracujeme. Naším hlavním cílem je zlepšování kvality a služeb našich hotelů a zároveň přispívání k rozvoji komunity v daném místě.

Zavázali jsme se podnikat způsobem, který pomáhá zachovávat a propagovat kulturu a dědictví daných destinací i místní hospodářství.

Jsme přesvědčeni, že udržování trvalého dialogu s místní komunitou je klíčem k zajištění přispívání k blahobytu místního obyvatelstva a jeho životního prostředí.


Naše cíle:

• podpora iniciativ zlepšujících život komunity,

• podpora místního hospodářství,

• respektování a ochrana místní kultury, tradice a způsobu života,

• podpora a ochrana přístupu k důležitým zdrojům a službám.


Co děláme pro dosažení našich cílů

• motivujeme naše hosty, aby se seznamovali s historií, kulturou a tradicí své destinace i naší místní komunity, stejně jako s místními produkty a službami, jež se zde nabízejí,

• motivujeme naše hosty, aby prostřednictvím pravidelných charitativních sbírek podporovali naši činnost v rámci komunity a zveme je k účasti na našem každoročním charitativním dni,

• pro naše hosty připravujeme pokyny, jak se mimo hotel chovat zodpovědně vůči místnímu obyvatelstvu a ochraně flóry i fauny,

• přispíváme k udržování kulturně a duchovně důležitých míst tím, že každoročně podporujeme příslušné kulturní akce a vybízíme naše hosty k jejich návštěvě,

• tam, kde je to možné, dáváme přednost místním a regionálním produktům a službám, jak je uvedeno v naší nákupní politice,

• motivujeme místní obyvatelstvo k hledání zaměstnání v našich hotelech,

• darujeme lůžkoviny, ručníky, nábytek a elektrické vybavení místním charitativním organizacím,

• v roli členů Shromáždění a Turistické rady místního turistického sdružení se nejméně dvakrát ročně setkáváme s místními úřady; zde diskutujeme o otázkách, jež mohou pomoct zlepšit život v dané destinaci, způsob života a (udržitelný) rozvoj cestovního ruchu,

• podpořili jsme místní organizace při zajišťování lepšího způsobu života během zimního období, a stejně tak plánujeme podpořit všechny typy aktivit během zimních prázdnin (sport a zábavu),

• prostřednictvím našich zdrojů se účastníme celé řady místních aktivit; kupříkladu naše kongresová centra dáváme kdykoli je to možné k dispozici místní správě.

Tyto zásady jsou zaměstnancům dostupné na nástěnkách a hostům v hotelových prostorách a na webových stránkách.


POLITIKA ZAJIŠTĚNÍ KVALITY


Hotely řetězce Bluesun se věnují udržování vysokých standardů a zajišťování kvality ve vztahu ke svým hostům i zaměstnancům. Pravidelně žádáme naše hosty o zpětnou vazbu týkající se jejich spokojenosti s pobytem v našich hotelech a následně tyto informace využíváme k neustálému zlepšování našeho podnikání.


Spokojenost hostů

Prostřednictvím interních i externích postupů tuto zpětnou vazbu od hostů sledujeme a na základě shromážděných informací zavádíme do našeho podnikání příslušné nezbytné změny:

Interně:

• po přihlášení do hotelu obdrží host prostřednictvím systému mCheck in uvítací e-mail a po určité době, stále během jeho pobytu v hotelu, obdrží dotazník o spokojenosti s pobytem,

• tento hostem vyplněný dotazník následně směřuje k rukám ředitel hotelu, který může případný problém řešit ještě v průběhu pobytu daného hosta v zařízení,

• všechny komentáře hostů jsou ředitelům hotelů i širšímu vedení dostupné prostřednictvím aplikace sRatings a denně jsou analyzovány,

• na komentáře hostů odpovídají ředitelé hotelů,

• na recepcích hotelů je vyvěšeno upozornění popisující způsob vznášení připomínek.

Externě:

• denně a týdně jsou sledována hodnocení a komentáře na platformě Booking.com, jež představuje hlavní on-line platformu, se kterou naše hotely spolupracují,

• na komentáře hostů odpovídají ředitelé hotelů,

• hodnocení a komentáře jsou sledovány také na platformách Holidaycheck.de, Expedia aj.

Na veškeré návrhy a komentáře našich hostů je následně brán zřetel při plánování zlepšení našich služeb a produktů.

Spokojenost zaměstnanců

• důležitá je pro nás i zpětná vazba od našich zaměstnanců, kterou nám mají možnost denně poskytovat, ať už ústně nebo písemně,

• návrhy a komentáře zaměstnanců jsou zvažovány a na schůzkách týmu je zaměstnancům poskytována příslušná odezva.

Tyto zásady jsou všem zaměstnancům dostupné na nástěnkách a hostům pak v hotelových prostorách nebo na webových stránkách.


ZDRAVÍ A BEZPEČNOST


Hotely řetězce Bluesun dbají na kontrolu zdraví, bezpečnosti a prosperity svých zaměstnanců, hostů i dodavatelů, na něž bude mít jejich podnikání a činnost pravděpodobně vliv.


Udržovat zdravé a bezpečné prostředí pro všechny strany zapojené do našeho podnikání se snažíme následujícím způsobem:

• pečujeme o to, aby všichni naši zaměstnanci byli pro svoji práci řádně vyškoleni,

• řádně kontrolujeme zdravotní a bezpečnostní rizika spojená s našimi pracovními aktivitami a udržujeme bezpečné a zdravé pracovní podmínky,

• s našimi zaměstnanci konzultujeme otázky, jež ovlivňují jejich zdraví a bezpečnost; žádáme je, aby nám poskytovali konkrétní informace ze svých pracovních pozic a jejich zkušenosti s danou prací a z rozhovorů s hosty,

• naše zaměstnance školíme v oblasti zdraví a bezpečnosti poskytováním informací, udělováním pokynů a dohledem,

• naše zaměstnance školíme v problematice požární ochrany,

• naše zaměstnance školíme v souladu s ohodnocením rizik jednotlivých pracovišť (např. manipulace s nebezpečnými chemikáliemi apod.),

• pro pracovní místa, která to vyžadují, zajišťujeme ochranné pomůcky a pracovní vybavení,

• dodržujeme platné zákony a další požadavky týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti,

• pravidelně kontrolujeme evakuační trasy, jejich plány, hasicí zařízení i požární poplachový systém,

• ve všech hotelech máme nainstalováno bezpečnostní značení, které má chránit naše hosty i zaměstnance před případnými nebezpečími a nehodami,

• všechny hotely mají zaměstnance vyškolené na poskytování první pomoci,

• v hotelech platí zákaz kouření; našim zaměstnancům doporučujeme nekouřit, nicméně respektujeme jejich vlastní rozhodnutí.

Tyto zásady jsou zaměstnancům dostupné na nástěnkách a hostům v hotelových prostorách a na webových stránkách.


We invite you to spend your vacation in hotels that meet the highest standards of sustainable development.


• Bluesun Hotel Elaphusa, Bol on the island of Brač - more about hotel »

Viz Zpráva o udržitelnosti »

• Bluesun Holiday Village Bonaca, Bol on the island of Brač - more about holiday village »

Viz Zpráva o udržitelnosti »

• Bluesun hotel Berulia, Brela, Makarska riviera - more about hotel »

Viz Zpráva o udržitelnosti »

• Bluesun hotel Soline, Brela, Makarska riviera - more about hotel »

Viz Zpráva o udržitelnosti »

• Bluesun hotel Marina, Brela, Makarska riviera - more about hotel »

Viz Zpráva o udržitelnosti »

• Bluesun Hotel Neptun, Tučepi, Makarska Riviera - more about hotel »

Viz Zpráva o udržitelnosti »

• Bluesun Hotel Alga, Tučepi, Makarska riviera - more about hotel »

Viz Zpráva o udržitelnosti »

• Heritage Hotel Kaštelet, Tučepi, Makarska riviera - more about hotel »

• Bluesun Holiday Village Afrodita, Tučepi, Makarska riviera - more about holiday village »

Viz Zpráva o udržitelnosti »


See the Travelife Awards here.

TUI BLUE Jadran & Travelife »

Kontaktujte nás ohledně personalizované nabídky

Kde budete trávit dovolenou?

Bol, ostrov Brač

Brela, Makarská riviéra

Tučepi, Makarská riviéra

Starigrad-Paklenica

Všechny destinace

Kdy přijedete do Bluesunu?

Koho přivedete do Bluesun?

Rodina

Skupina

Pár

Jednotlivec

Koho přivedete do Bluesun?

Dospělí

- +

Děti

- +

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Speciální nabídky Objevte ubytování Objevte destinace Objevte zážitky Objevte Bluesun
phone

Zavolejte nám

Získejte exkluzivní přístup ke speciálním cenám pokojů v chorvatských hotelech na pláži

Ušetřete hodiny klikání online

Prosím zadejte platnou emailovou adresu!

Děkujeme za váš zájem o Bluesun Hotels & Resorts Croatia

Toto pole je povinné

spinner1 spinner2