POLITYKA ŚRODOWISKOWA


Hotele Bluesun dostrzegają wpływ działalności hoteli na środowisko naturalne i chcą funkcjonować wydajniej, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ten wpływ. Skupiamy się na zmniejszeniu zużycia energii, wody i produkcji odpadów. Niniejsza polityka jest wdrażana w naszej (codziennej) działalności i dotyczy wszystkich interesariuszy hoteli, w tym naszych gości.


Podejmowane przez nas działania:

• Aktywnie monitorujemy zużycie energii i dbamy o jego minimalizację.

• Kupując nowy sprzęt, bierzemy pod uwagę ten, który jest niskoenergetyczny i zrównoważony

• Aktywnie zachęcamy do segregacji odpadów i zapewniamy gościom i pracownikom łatwy dostęp do odpowiednich pojemników do recyklingu

• Uczestniczymy w lokalnym programie recyklingu odpadów, w ramach którego władze lokalne zapewniają hotelom centralne kosze do segregacji szkła, papieru, aluminium i plastiku

• Używamy zrównoważonych produktów zamiast jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych

• Instalujemy energooszczędne oświetlenie (LED) w hotelach wszędzie tam, gdzie jest to możliwe

• Troszczymy się o zużycie wody pitnej, dokładnie kontrolując jej przepływ przez jednostki mieszkalne, w tym nasze ogrody. Komunikujemy i promujemy praktyki oszczędności wody wśród wszystkich pracowników i użytkowników

• Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska

• Okresowo wprowadzamy ograniczenia przepływu wody do wszystkich kranów

• Okresowo wymieniamy lodówki na modele, które nie niszczą warstwy ozonowej

• Zachęcamy naszych gości do wspierania nas w realizacji naszych celów środowiskowych poprzez pisemną komunikację na temat zrównoważonego rozwoju.

Regularnie szkolimy wszystkich naszych pracowników i edukujemy naszych gości, dostawców i partnerów, aby zachęcić ich do wspierania naszego systemu zarządzania środowiskiem i przyczyniania się do naszego postępu.


LPOLITYKA PRACY I PRAW CZŁOWIEKA


Hotele Bluesun są zaangażowane do zarządzania swoją działalnością w sposób zgodny z krajowymi i międzynarodowymi standardami pracy oraz prawami człowieka.

Uznajemy naszą odpowiedzialność za poszanowanie i ochronę tych praw w naszych relacjach z pracownikami, gośćmi, dostawcami, społecznością lokalną i wszystkimi innymi interesariuszami.

Hotele Bluesun nie tolerują żadnych form nękania ani dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze uwagi na płeć, wiek, narodowość, kolor skóry, orientację seksualną lub aktywność związkową.


Zapewniamy, że uczciwe praktyki pracy i praw człowieka są wspierane i promowane poprzez:

• Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prawa pracy i praw człowieka

• Regularną edukację naszych pracowników w zakresie standardów pracy i kwestii praw człowieka

• Przejrzystą politykę zatrudniania opartą na różnorodności, równości i integracji

• Pisemne komunikowanie o wszystkich warunkach pracy, zasadach postępowania i prawach pracowników na początku ich zatrudnienia

• Możliwość awansu naszych pracowników, gdy tylko jest to możliwe

• Umożliwienie pracownikom wstępowania do związków zawodowych i uczestniczenia w aktywnościach związkowych w godzinach pracy

• Możliwość edukacji wszystkich pracowników w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego (kursy językowe, szkolenia dla określonych ról itp.)

• Gromadzenie informacji zwrotnych od pracowników w celu poprawy ich dobrego samopoczucia w miejscu pracy

• Priorytetyzację regionalnych i lokalnych dostawców i partnerów

Ludzie są motorem sukcesu firmy. Obowiązkiem firmy jest zapewnienie uczciwego zatrudnienia, a my wierzymy w rozwijanie talentów naszego zespołu i zwiększanie zatrudnienia młodych ludzi.

Niniejsza polityka jest dostępna dla pracowników na tablicach ogłoszeniowych, a także dla gości w pokojach hotelowych i na stronie internetowej.


POLITYKA WSPÓLNOTOWA


Hotele Bluesun znajdują się w najpiękniejszych miejscowościach Chorwacji: Starigrad Paklenica, Brela, Tučepi i na wyspie Brač.

Styl życia każdego z tych miejsc dzielimy z licznymi członkami rodzin i przyjaciółmi, dlatego w najlepszym interesie naszych hoteli jest utrzymywanie dobrych i wysokiej jakości relacji z lokalną społecznością i lokalnymi firmami, z którymi współpracujemy. Naszym głównym celem jest poprawa jakości i obsługi naszych hoteli, a także wkład w rozwój lokalnej społeczności. Zależy nam na prowadzeniu działalności w sposób, który pomaga zachować i promować kulturę i dziedzictwo regionu, a także lokalną gospodarkę. Wierzymy, że utrzymywanie stałego dialogu z lokalną społecznością jest kluczem do zapewnienia wkładu w dobrobyt lokalnego społeczeństwa i jego środowiska życia.


Nasze cele:

• Wspieranie inicjatyw poprawiających życie społeczności

• Wspieranie lokalnej gospodarki

• Poszanowanie i ochrona lokalnej kultury, tradycji i stylu życia

• Wsparcie i ochrona dostępu do podstawowych zasobów i usług


Co robimy, aby osiągnąć nasze cele:

• Zachęcamy naszych gości do poznawania historii, kultury i tradycji miejsca pobytu oraz naszej lokalnej społeczności, a także oferowanych lokalnych produktów i usług

• Zachęcamy naszych gości, by poprzez udział w regularnych akcjach charytatywnych wspierali naszą aktywność we wspólnocie i zapraszamy ich do udziału w naszym dorocznym dniu charytatywnym

• Przekazujemy naszym gościom wytyczne, jak odpowiedzialnie zachowywać się poza hotelem w stosunku do miejscowej ludności, jak chronić florę i faunę

• Przyczyniamy się do utrzymania miejsc ważnych pod względem kulturalnym i duchowym corocznie wspierając tego rodzaju imprezy i zachęcając gości do uczestnieczenia w nich

• Tam gdzie to możliwe dajemy pierwszeństwo lokalnym i regionalnym produktom i usługom zgodnie z naszą polityką zakupową

• Zachęcamy miejscową ludność do zatrudnienia w naszych hotelach

• Przekazujemy pościel, ręczniki, meble i sprzęt elektryczny lokalnym organizacjom charytatywnym

• Spotykamy się z władzami lokalnymi co najmniej dwa razy w roku jako członkowie Rady władz samorządowych i Turystycznej Rady lokalnej organizacji turystycznej. Tutaj omawiamy kwestie, które pomogą poprawić życie w miejscowości, styl życia i (zrównoważony) rozwój turystyki.

• Wspieraliśmy lokalne organizacje w zapewnianiu lepszego sposobu życia zimą. W okresie ferii zimowych planujemy również wspierać wszelkiego rodzaju aktywności (sportowe i rozrywkowe).

• Korzystamy z naszych zasobów, aby uczestniczyć w wielu lokalnych działaniach. Na przykład, w miarę możliwości, udostępniamy nasze centra kongresowe władzom lokalnym.

Niniejsza polityka jest dostępna dla pracowników na tablicach ogłoszeniowych, a także dla gości w pokojach hotelowych i na stronie internetowej.


POLITYKA JAKOŚCI


Hotele Bluesun są zaangażowane w utrzymywanie wysokich standardów i zapewnianie jakości dla naszych gości i pracowników. Regularnie zwracamy się do naszych gości z prośbą o opinie na temat ich stopnia zadowolenia z pobytu w naszych hotelach i wykorzystujemy je do ciągłego doskonalenia naszej działalności.


Zadowolenie gości

Monitorujemy opinie gości poprzez wewnętrzne i zewnętrzne procedury i wprowadzamy wszystkie niezbędne zmiany w naszej firmie w oparciu o informacje zwrotne:

Wewnętrznie:

• Gość po zameldowaniu się w hotelu otrzymuje powitalną wiadomość e-mailową wysyłaną za pośrednictwem systemu mCheck-in, a także, po upłynięciu określonego czasu, a jeszcze podczas pobytu w hotelu, ankietę dotyczącą zadowolenia z pobytu w hotelu

• Po wypełnieniu ankiety, otrzymuje ją dyrektor hotelu i może rozwiązać nastały problem jeszcze podczas pobytu gościa w hotelu.

• Wszystkie komentarze gości udostępniane są dyrektorom i zarządowi hoteli za pośrednictwem aplikacji sRatings i są one codziennie analizowane

• Dyrektorzy hoteli odpowiadają na komentarze gości

• Informacja o sposobie złożenia reklamacji jest umieszczona w recepcji hotelu


Zewnętrznie:

• Oceny i komentarze są codziennie i co tydzień monitorowane na platformie Booking.com jako wiodącej platformie internetowej, z którą współpracują nasze hotele.

• Dyrektorzy hoteli odpowiadają na komentarze gości

• Monitorowane są także oceny i komentarze na platformach Holidaycheck.de, Expedia itp.

Wszystkie sugestie i komentarze gości są brane pod uwagę w naszych planach ulepszenia usług i produktów.

Zadowolenie pracowników

• Ważna jest dla nas również informacja zwrotna od naszych pracowników, którą mają możliwość przekazywać codziennie dorgą ustną lub pisemną

• Sugestie i komentarze pracowników są brane pod uwagę, a informacje zwrotne są przekazywane na spotkaniach zespołu.

Niniejsza polityka jest dostępna dla pracowników na tablicach ogłoszeń oraz gości w pokojach hotelowych i na stronie internetowej.


ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO


Hotele Bluesun mają na uwadze kontrolę zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu swoich pracowników, gości i dostawców, na których działalność i aktywność mogą mieć wpływ.


Pracujemy nad utrzymaniem zdrowego i bezpiecznego otoczenia dla wszystkich osób zaangażowanych w naszą działalność poprzez:

• Troskę o to, aby wszyscy pracownicy byli przeszkoleni do pracy

• Odpowiednią kontrolę zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z naszą działalnością oraz utrzymanie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy

• Konsultacje z naszymi pracownikami w kwestiach, które mają wpływ na ich zdrowie i bezpieczeństwo.Prosimy ich o przekazanie nam informacji na temat miejsc pracy oraz ich doświadczenia w pracy i rozmowach z gośćmi.

• Szkolenia naszych pracowników w zakresie BHP udzielając informacji, instrukcji i nadzoru

• Szkolenia pracowników zgodnie z oceną ryzyka danego miejsca pracy (np. postępowanie z niebezpiecznymi środkami chemicznymi itp.)

• Zapewnienie sprzętu ochronnego i sprzętu roboczego do prac, które tego wymagają

• Przestrzeganie obowiązujących przepisów i innych wymogów BHP

• Regularną kontrolę trasy i planów ewakuacyjnych, sprzętu przeciwpożarowego i systemu sygnalizacji pożaru

• Umieszczenie we wszystkich hotelach znaków bezpieczeństwa, aby chronić naszych gości i pracowników przed wszelkimi niebezpieczeństwami i wypadkami

• Przeszkolony personel w zakresie pierwszej pomocy we wszystkich hotelach

• Zakaz palenia w hotelach. Zachęcamy naszych pracowników do niepalenia, ale szanujemy ich decyzję.

Niniejsza polityka jest dostępna dla pracowników na tablicach ogłoszeniowych, a także dla gości w pokojach hotelowych i na stronie internetowej.


We invite you to spend your vacation in hotels that meet the highest standards of sustainable development.


• Bluesun Hotel Elaphusa, Bol on the island of Brač - more about hotel »

Zobacz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju »

• Bluesun Holiday Village Bonaca, Bol on the island of Brač - more about holiday village »

Zobacz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju »

• Bluesun hotel Berulia, Brela, Makarska riviera - more about hotel »

Zobacz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju »

• Bluesun hotel Soline, Brela, Makarska riviera - more about hotel »

Zobacz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju »

• Bluesun hotel Marina, Brela, Makarska riviera - more about hotel »

Zobacz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju »

• Bluesun Hotel Neptun, Tučepi, Makarska Riviera - more about hotel »

Zobacz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju »

• Bluesun Hotel Alga, Tučepi, Makarska riviera - more about hotel »

Zobacz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju »

• Heritage Hotel Kaštelet, Tučepi, Makarska riviera - more about hotel »

• Bluesun Holiday Village Afrodita, Tučepi, Makarska riviera - more about holiday village »

Zobacz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju »


See the Travelife Awards here.

TUI BLUE Jadran & Travelife »

Skontaktuj się z nami w sprawie indywidualnej oferty

Gdzie spędzisz wakacje?

Bol, wyspa Brač

Brela, Riwiera Makarska

Tučepi, Riwiera Makarska

Starigrad-Paklenica

Minden úticél

Kiedy planujesz przyjazd do Bluesun?

Z kim przyjedziesz do Bluesun?

Rodzina

Grupa

Para

Singiel

Z kim przyjedziesz do Bluesun?

Dorośli

- +

Dzieci

- +

Prosimy o wprowadzenie adresu e-mailowego!

Oferty specjalne Odkryj zakwaterowanie Odkryj destynacje Odkryj doświadczenie Odkryj Bluesun
phone

Zadzwoń do nas

Uzyskaj ekskluzywny dostęp do specjalnych cen za pokoje w chorwackich hotelach na plaży

Zaoszczędź godziny klikania na w sieci

Prosimy o wprowadzenie adresu e-mailowego!

Dziękujemy za zainteresowanie Bluesun Hotels & Resorts Chorwacja

Pole obowiązkowe

spinner1 spinner2